Kontrolním orgánem je kontrolní komise. Pokud je zvolená, je nejméně tříčlenná, členové jsou voleni nejvyšším orgánem příslušného stupně.

a) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření na svém stupni nejméně jedenkrát ročně.

b) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně písemně příslušný statutární a nejvyšší orgán, povinností kontrolovaného orgánu je projednat výsledky nejpozději do 90 dnů.

c) Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání statutárního orgánu svého stupně s hlasem poradním

d) Členové kontrolní komise mohou v rámci své působnosti nahlížet do dokladů a požadovat od členů nebo zaměstnanců Svazu vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Všechny orgány a členové Svazu mají povinnost poskytovat členům kontrolní komise potřebnou součinnost

e) Pokud pobočný spolek Svazu hospodaří s majetkovými hodnotami pořízenými s přispěním vyšších orgánů Svazu, kontrolní komise tohoto vyššího orgánu je oprávněna kontrolovat jejich hospodaření

f) Není-li v pobočném spolku ustavena kontrolní komise, o způsobu kontrolní činnosti rozhodne členská schůze

g) Kontrolní komise pobočných spolků vykonávají pravomoci rozhodčí komise

Podrobný výklad stanov ČSCH platného k 1.1.2017  a Zásady pro revizní činnost naleznete zde: SVAZOVÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY