Genetika – věda studující zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti organismů a schopnost organismů předávat své vlastnosti na potomky

 

Znak – jakákoliv vlastnost organismu

Gen – vloha, jednotka dědičné informace; úsek DNA, který má určitou funkci

Alela – konkrétní forma genu

Lokus – místo na chromosomu (DNA), kde leží gen

Genom – soubor genů v jedné buňce

Genotyp – soubor všech genů v organismu

Fenotyp – soubor všech vlastností a znaků organismu

Homozygot – jedinec nesoucí 2 stejné alely určitého genu

Heterozygot – jedinec nesoucí 2 různé alely určitého genu

Mezialelické vztahy mezi alelami stejného genu:

-          Úplná dominance a recesivita – dominantní alela (obvykle se značí velkým písmenem) úplně potlačí projev recesivní alely

-          Neúplná dominance a recesivita – dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, recesivní alela se také částečně projeví

-          Kodominance – obě přítomné alely se u heterozygota projeví v celé míře a navzájem se neovlivňují

-          Superdominance – heterozygot vykazuje silnější formu znaku než oba typy homozygotů

DNA – deoxyribonukleová kyselina, má dva řetězce spojené vodíkovými můstky, které jsou mezi dusíkatými bázemi

Eukaryotická buňka – základ všech živočichů a rostlin; obsahuje chromosomy, pro každý druh je počet a tvar chromosomů charakteristický a neměnný

Chromosom – struktura z DNA a bílkovin v eukaryotické buňce (z řeckého chroma-barva a soma-tělo)

Člověk – 46 chromosomů

Morče – 32 chromosomů

Kvalitativní dědičnost – znak má v populaci několik variant, např. krevní skupiny

Kvantitativní dědičnost – znak se v populaci vyskytuje v plné škále předchůdců, např. výška – nejvíce lidí má průměrnou výšku, extrémy (hodně vysocí nebo malí lidé) se vyskytují v malém počtu

 Zdroje : Seminář genetiky, Mgr. Kateřina Kvačková,

 genetika.wz.cz