Schůzi svolal: Výbor ZO A. Kroftová, M. Králíčková

Datum konání: 21.leden 2017, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: R. Machová, M. Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 56 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 19 + plné moci - 37) z 94

Hosté: Š. Kocourek, J. Kesner (ÚV ČSCH), T. Čulíková (referent odbornosti)

Program schůze:

1. Zahájení a schválení programu schůze

2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

3. Představení kandidáta a volba jednatele

4. Výsledek voleb jednatele

5. Informace z ÚOK

6. Webové stránky

7. Schválení nových členů

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Registrace

11. Závěr schůze

Schůze ZO je usnášeníschopná, pro přijetí je nutných 28 hlasů.

 

Ad1) Schválen navržený program (56/0/0)

Ad2)

a) Projednání a schválení volebního řádu (viz.příloha)

b) Návrh + zvolení mándatové, návrhové a volební komise

· Mandátová komise: J. Dobiášovský, J. Krobot, M. Škoda

· Návrhová komise: O. Výšek, R. Tenkrátová, P. Tenkrátová

· Volební komise: D. Vítková, E. Poláčková, A. Schönbeková

c) Volba předsedy mándatové, návrhové a volební komise

· Mandátová komise: J. Dobiášovský

· Návrhová komise: O. Výšek

· Volební komise: D. Vítková

Hlasování pro mandátovou, volební a návrhovou komisi + projednání a schválení volebního řádu – všichni pro 56/0/0

Ad3) Přítomným představen kandidát na jednatele Josef Krobot

Z 94 členů s hlasem rozhodujícím se zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2017, ve věku 18+ přítomných 56 členů (osobně + plné moci)

Ad4) Jednatelem zvolen v prvním kole voleb Josef Krobot

· Volební komise oznámila, že bylo odevzdáno 56 hlasů

· 56 hlasů platných

· 56 hlasovalo ANO

· 0 hlasovalo NE

Ad5) Předány informace z ÚOK

· Viz . zápis z jednání ÚOK 21.ledna 2017

· Bude vydána směrnice pro vydávání šampionatů

· Do 30 dnů od konání výstavy je pořadatel povinnen zaslat správci šampionátu seznam vystavených morčat, kde bude uvedeno bodové ohodnocení vystavených morčat (excel soubor)

· V případě nedodání seznamu pořadatelem výstavy nebudou čekatelské kartičky, či CAC razítka na posuzovacím lístku uznány

· Návrhová komise ukládá pořadatelům výstav odesílat výsledky z výstav nejpozději do 30 dnů po ukončení výstavy správci šampionátů, dle metodiky ÚOK

Ad6) Štěpán Kocourek představil možné funkcionality nových webových stránek ZO

· Š. Kocourek navrhl částku odměny za zpracování stránek ve výši 5.000,- Kč jednorázově + 2.000,-Kč/ročně za správu a případné úpravy webu

Ad7) Schváleni noví členové

· Všichni hlasovali pro  56/0/0

Ad8) Diskuze

Ad9) Usnesení členské schůze ZO:

Bere na vědomí

· Zprávu ÚOK

· Zprávu výboru ZO

· Zvolení jednatele ZO

· Předložené výkazy registrovaných zvířat

Ukládá

· Pokračovat v jednání o novém webu

· Vypsání soutěže o nové logo

Usnesení bylo schváleno 56/0/0

Ad10) Proběhla registrace morčat D. Vítkovou

Ad11) v 17:05 schůzi předsedkyně ZO ukončila

Zapsal: Josef Krobot

Kontrola zápisu: Ondřej Výšek

 

Volební řád

1. Datum konání voleb: 21.1.2017
Místo konání voleb: ČSCH, Maškova ul. Kobylisy, Praha
Volen bude jednatel ZO

2. Volit jsou oprávněni pozvaní členové (delegáti), členové v zastoupení s planou plnou mocí pro volbu. Volby se konají, jestliže je přítomna v době zahájení voleb více než polovina oprávněných voličů. Počet přítomných ověřuje zvolená mandátová komise. Platný hlas mají pouze plnoletí členové s řádným členstvím (nikoliv pouze s registrovaným).

3. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na němž je jméno kandidáta.

4. Průběh voleb řídí předseda volební komise. Představení kandidáta na jednatele ZO.

5. Volba se provádí tím způsobem, že volič na hlasovacím lístku zřetelně bez přepisování označí zaškrtnutím možnost ANO, či NE a tím dá kandidátovi svůj hlas.

6. Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména. Hlasovací lístky s poznámkami jsou neplatné.

7. Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.

8. Volební komise otevře urnu po skončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a porovná je s počtem oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené hlasy navrženému kandidátovi. Navržený kandidát je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů.

9. Pokud volební komise při sčítání zjistí, že nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů pro zvolení kandidáta, bude vyhlášeno druhé kolo voleb, které proběhne na další členské schůzi.

10. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo potřebného počtu hlasů ke zvolení kandidáta, vyhlásí výsledky voleb.

Původně zapsaná část týkající se voleb

Zpráva volební komise


1. kolo, odevzdáno 56 platných hlasů

2. v prvním kole zvolen Josef Krobot - 56 pro/0 proti/ 0 se zdržel