Zápis z výroční členské schůze

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi    svolal: Výbor ZO A. Kroftová, J. Krobot, M. Králíčková

Datum konání: 7.leden 2018 10:00, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: Milan Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 75 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 18 + plné moci - 57)  z 97 Schůze SOCHM je usnášeníschopná, pro přijetí návrhů je nutných 38 hlasů.

Hosté: Ondřej Výšek, Michaela Králíčková

Před zahájením schůze proběhla platba členských příspěvků na rok 2018.

 

Program schůze:

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Informace z ÚOK
 4. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 5. Navržení kandidáti do vyšších organizačních struktur ČSCH
 6. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 7. Webové stránky
 8. Schválení nových členů
 9. Diskuse
 10. Volby, představení kandidátů a volba
 11. Výsledky voleb
 12. Usnesení
 13. Registrace morčat do chovu
 14. Závěr