VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SOCHM

Schůzi svolal: výbor SOCHM - Andrea Kroftová prostřednictvím pozvánky zveřejněné na webu organizace (www.klubmorcat.cz), a zasláním do e-mailu členů, kterým jsou evidování v organizaci. 

Jednání předsedala: Andrea Kroftová

Datum konání: 9. leden 2023 19:00 online, virtuální místnost Microsoft Teams

Účastníci jednání:  celkem 30 členů s hlasovacím právem, 5 členů s hlasovacím právem zastoupeno plnou mocí, 5 MCH viz soupiska

Program schůze:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu
 5. Zpráva SOCHM z roku 2022
 6. Představení kandidátů do výboru SOCHM
 7. Volba do výboru SOCHM
 8. Výsledky voleb
 9. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 10. Navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Rozpočet na rok 2023
 13. Plánované akce v roce 2023
 14. Hospodaření za rok  2022, daňové přiznání za rok 2021
 15. Noví členové v roce 2023 - schválení
 16. Členské příspěvky na rok 2023
 17. Členské příspěvky na rok 2024
 18. Zpráva z ÚOK CHHL
 19. Korespondence
 20. Poděkování
 21. Usnesení 
 22. Diskuze
 23. Ukončení

ad1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Andrea Kroftová zahájila jednání a  přivítala všechny členy. Jako zapisovatel navržen Dobiášovský, ověřovatelé budou nově zvolení členové výboru SOCHM. Zápis bude zveřejně na www.klubmorcat.cz v sekci zpravodaj.
Schváleno.

ad2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
Komise pro přípravu voleb navrhuje aby se volby řídily platným volebním řádem ČSCH. Způsob volby je - veřejná volba kliknutím na tlačítko s rukou. Volební komise nahlásí do zápisu počet hlasů které člen zastupuje na základě plné moci.
Schváleno.

Navrhujeme volební a návrhovou komisi ve složení: Nešvarová (předseda), Kroftová, Drábková
Schváleno.

Navrhujeme mandátovou komisi ve složení: Dobiášovský (předseda), Krofta, Ondříčková
Schváleno.

ad3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

Online členů s právem volit 35, z toho zastoupených plnou mocí 5, z celkového počtu 56 členů SOCHM kteří mohou volit. Většina je 29.
Schváleno.

ad4) Schválení programu

Nebyly doručeny žádné požadavky na změnu programu schůze.

Schváleno.

ad5) Zpráva SOCHM z roku 2022

V roce 2022 bylo zorganizováno 8. webinářů věnovaných  veterinární prevenci v chovu morčat. Organizace uspořádala 6 výstav - 45th - 48th Cavy Show For Pets 2023, 21. Speciální výstavu morčat, 10th Double Cavy Show Lysá nad Labem.

V průběhu celého roku při akcích věnovala organizace péči mladým chovatelům - dílničky při akcích, webináře, přání k narozeninám. Péči o mladé chovatele si vzala na starost Jiřina Nešvarová, která celoročně úzce spolupracovala s výborem SOCHM.

Vzato na vědomí.

ad6) Představení kandidátů do výboru SOCHM

Na pozice členů  výboru byly do 31. 12. 2022 přijaty 3 kandidátky:

Na předsedkyni SOCHM kandiduje  - Andrea Kroftová - členkou ČSCH od roku 2002, předsedkyně SOCHM od roku 2003/2004, předsedkyně ÚOK CHHL od založení, delegátka sekce morčat EE, česká (2008) i slovenská posuzovatelka morčat, posuzovatelka EE, organizuje výstavy SOCHM i  vlastní, facilituje webináře Cavy Vets, realizuje wokshopy pro mladé chovatele (pro ZO Rudná, ZO Břidličná, OMCH - okresní kolo - online), organizace vědomostní soutěže pro MCH v časopise Chovatele...

Na pokladníka organizace kandiduje Miroslava Ondříčková - členkou od roku 2016, současná pokladní organizace, organizuje výstavy pod SOCHM, zajišťuje prodejní sekce na výstavách, prezentuje odchovy na výstavách doma i v zahraničí, snaží se o rozšíření neobvyklé kresby dapple...

Na jednatele organizace kandiduje Jiřina Nešvarová - členkou ČSCH od roku 2021, ale již předtím se aktivně jako maminka  2 mladých chovatelek aktivně zapojovala do činnosti organizace, vymýšlí témata na chovatelské soutěže, pečuje o MCH - gratulace k narozeninám, při výstavách organizuje tvořivé dílny pro MCH…
Vzato na vědomí.

ad7) Volba do výboru SOCHM
Andrea Kroftová kandiduje na pozici předsedkyně SOCHM.
Miroslava Ondříčková kandiduje na pozici pokladníka SOCHM.
Jiřina Nešvarová kandiduje na pozici jednatele SOCHM.
Vzato na vědomí, schváleno.

ad8) Výsledky voleb
Andrea Kroftová zvolena předsedkyní SOCHM.
Miroslava Ondříčková zvolena pokladníkem SOCHM.
Jiřina Nešvarová zvolena jednatelkou SOCHM.
Kontrolní komise nebyla zřízena.
Schváleno.

ad9) Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
Navrženi : Kroftová, Ondříčková, Medová, Nešvarová, Moravcová
Schváleno

ad10) Navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH
Navrženi do ÚOK CHHL: Kroftová, Medová
Schváleno.

ad 11) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
Navrženi : Kroftová, Dobiášovský
Schváleno.

ad12) Rozpočet na rok 2023
Členská schůze SOCHM schvaluje rozpočet pro rok 2023 ve stejné výši jako pro rok 2022.
Schváleno.

ad 13) Plánované akce na rok 2023
veterinární webináře i pro  MCH
aktivity pro MCH na výstavách
13. - 16. 4. 2023  - 49th - 52nd Cavy Show For Pets 2023
11. - 13. 8. 2023 - 22. speciální výstava morčat
17. - 18. 11. 2023 - 11th Double Cavy Show Lysá nad Labem
Členská schůze bere na vědomí informaci A. Kroftové a schvaluje podporu aktivních MCH v roce 2023.

ad14) Hospodaření za rok  2022, daňové přiznání za rok 2021
Aktuálně je připravováno Hospodaření za rok 2022  pro předání daňové poradkyni. Zpráva o kontrole účetnictví a info o daňovém přiznání za rok 2021
Schváleno.

ad 15) Noví členové v roce 2023 - schválení.
Všichni schváleni.

ad 16) Členské příspěvky na rok 2023
Stejný účelový příspěvek, pouze zvýšení čl. příspěvku ČSCH o inflaci.
Schváleno.

ad 17) Členské příspěvky na rok 2024 
Stejný účelový příspěvek, pouze případné zvýšení čl. příspěvku ČSCH o inflaci dle jednání Valné hromady.
Schváleno.

ad 18) Zpráva z ÚOK CHHL 
Všechny informace jsou  na www. rodent.cz
Noví adepti na posuzovatele morčat - Zuzana Halamová, David Kreuz, Kateřina Anna Medová
Rozšířena soutěž chovatelských stanic - Topazová CHS (100 šampionů ČR),Rubínová CHS (200 šampionů ČR), Smaragdová CHS (300 šampionů ČR), Safírová CHS (400 šampionů ČR) a Briliantová (500 šampionů ČR)
Aktualizace standardu morčat k 1. 1. 2023 - doplněny anglické názvy a aktualizace - zařazena barva rudá (tmavě zlatá s rubínovým okem a tmavým pigmentem)
Přijaty názvy pro nové barvy, aby chovatelé věděli, jak je mají zapisovat.
červená/oranžová s modrým genem - amber (uznána), možno registrovat
buff s modrým genem -champagne (zatím neuznána, uznáno pouze pojmenování)
krémová s modrým genem - vanilla  (zatím neuznána, uznáno pouze pojmenování)
Šampionáty - Od 1. 1. 2023 je na Šampiona ČR potřeba mít minimálně 3 posudky z Českého standardu.
Koordinárka pro práci s adepty na posuzovatele - Ing. Eva Levá.
Koordinátorka pro uznávací řízení Nikola Moser.
K 1. 1. 2023 byl upraven řád pro uznání nového plemene nebo barvy morčat.
Aktuálně probíhá schvalovací řízení pro barvy levandulová, violet a plemeno minipli.
Evropská výstava BSES bude v Affligeme nedaleko Bruselu 24. 11. - 26. 11. 2023. Počítá se i se speciální výstavou pro plemeno skinny. 
Členská schůze bere na vědomí přednesené informace.

ad 19) Korespondence 
Řešeny byly běžné dotazy týkající se průkazů a členských příspěvků.
Členská schůze bere na vědomí přednesené informace.

ad 20) Poděkování
Všem aktivním členům, kteří pomáhají při realizaci aktivit. 

ad 21) Usnesení 
Návrhová komise navrhla usnesení členské schůzi.

Členská schůze:

vzala na vědomí
zprávu o činnosti SOCHM v roce 2022

 • představení kandidátů do výboru SOCHM
 • plánované akce na rok 2023
 • zpráva o kontrole účetnictví za rok 2021
 • zprávu z ÚOK CHHL
 • korespondenci

schválila

 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • volební řád
 • sloučenou volební a návrhovou komisi ve složení - Nešvarová - předseda, Kroftová, Drábková
 • mandátovou komisi ve složení - Dobiášovský - předseda, Krofta, Ondříčková
 • program členské schůze
 • výsledky voleb - Do výboru SOCHM byli zvoleni - Andrea Kroftová - předsedkyně  SOCHM, Miroslava Ondříčková - pokladník SOCHM, Jiřina Nešvarová - jednatel SOCHM. Kontrolní komise nebyla zřízena.
 • zástupce na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí - Kroftová, Ondříčková, Medová, Nešvarová, Moravcová
 • navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH, navrženi do ÚOK CHHL - Kroftová, Medová
 • navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH - Kroftová, Dobiášovský
 • rozpočet na rok 2023
 • podporu MCH v roce 2023
 • zprávu o hospodaření za rok  2022, daňové přiznání za rok 2021
 • všechny žadatele o členství v SOCHM do 8. 1. 2023.
 • členské a účelové příspěvky na rok 2023 a 2024

ad 22) Diskuze

Navrhuji projednat novým výborem vypracovat návrh na ocenění nejaktivnějších chovatelů vyznamenáními ČSCH. Dle finanční situace SOCHM i případnou finanční odměnu dle stanov ČSCH.

Bednárová, Kroftová A., Kroftová T., Krofta M., Ondříčková M., Kladivová, Moravcová, Vokáčová, Halamová, Jarošová, Tenkrátová, Burdková, Gabrhelová, Szabo


Výstavy:

18. 3. 2023 Rychnov

25. 3. 2023 - 2nd Prague Cavy Show

13. - 16. 4. 2023 - 49th - 52nd Cavy Show For Pets 2023

11. - 13. 8. 2023 - 22. speciální výstava morčat

17. - 18. 11. 2023 - 11th Double Cavy Show Lysá nad Labem

ad 23) Ukončení v 20:38