Datum konání: 12.1.2013

Místo konání: ČSCH, Maškova ul., Praha Kobylisy

Z celkového počtu 147 členů (30 mladých, 5 registrovaných 19 čekajících na schválení) bylo 93 členů s hlasem rozhodujícím, z tohoto počtu bylo přítomno 51 členů s hlasem rozhodujícím

Zapsal: Ondřej Výšek

Program schůze:

1. Platba členských příspěvků

2. Zpráva revizní komise
Revizní zprávu přednesla Radka Machová. Revizní zpráva byla odsouhlasena revizní komisí, členská schůze revizní zprávu přijímá

3. Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu přednesla Andrea Kroftová, zásadní problém s rozpočtem je aktuální neznalost příjmové části z důvodů nově vzniklého Českého klubu chovatelů potkanů. Rozpis příjmů a výdajů za rok 2012 je uveden v příloze tohoto zápisu - je možné stáhnout zde (jedná se o interní dokument ZO chmh!)

4. Volba mandátové a volební komise, odsouhlasení volebního řádu (viz níže)
Volební řád byl členskou schůzí schválen.
Mandátová komise:
Kozelnická Eva, Matějovcová Marcela, Schrollová Dana, komise byla členskou schůzí schválena
Volební komise:
Kletečková Martina, Fuksová Lenka, Tejml Petr, komise byla členskou schůzí schválena, zvoleným předsedou je Petr Tejml
Zpráva mandátové komise:
Z celkového počtu 147 členů (30 mladých, 5 registrovaných 19 čekajících na schválení) bylo 93 členů s hlasem rozhodujícím, z tohoto počtu bylo přítomno 51 členů s hlasem rozhodujícím
Pro platnost zvoleného mandátu je zapotřebí 26 hlasů.
Pro druhé kolo: 3 členové omluveni, počet přítomných členů 48, pro zvolení je nutných 25 platných hlasů

5. Představení kandidátů a volba nového výboru a revizní komise ZO
Předseda: Andrea Kroftová
Pokladník: Denisa Vítková
Jednatel: Ondřej Výšek
Revizní komise: Markéta Čacká, Michaela Králíčková, Radka Machová, Milan Škoda

6. Zpráva volební komise
1. kolo, 93 členů s platným hlasem, 51 přítomných, 49 hlasovalo, 44 předseda, 43 pokladník, 45 jednatel, 21 Čacká, 32 Králíčková, 31 Machová, 28 Škoda
Zvolení zástupci ZO CHMH:
Výbor ZO: Předseda – Andrea Kroftová, Pokladník – Denisa Vítková, Jednatel – Ondřej Výšek
Revizní komise ZO: Radka Machová, Michaela Králíčková, Milan Škoda

Poznámka: Dle následné kontroly stanov ČSCH bylo zjištěno, že rozhodující většina pro zvolení kandidáta je z počtu přítomných členů (51 tedy nadpoloviční většina činí 26 hlasů), nikoliv z celkového počtu členů, tak jak bylo mylně na schůzi uvedeno. Tímto se za tuto chybu omlouváme – zápis byl upraven tak, aby reflektoval tuto změnu, původní zápis, resp. zápis voleb je uveden níže.

7. Možnost voleb online, bude předneseno UV ČSCH k projednání, nutná změna stanov.

8. Návrh kandidátů do vyšších orgánů ČSCH
Členská schůze doporučuje: Člen ÚOK: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Markéta Čacká, Eva Heinová, Petra Mydlářová, Petra Švarcová, Eva Dýnková; Revizní komise ÚOK: Radka Machová, Milan Škoda, Ondřej Výšek, Ivana Velnerová, Barbora Veselá, Michaela Králíčková; ÚV ČSCH Ondřej Výšek

9. Návrh a schválení kandidátů aktivu chovatelské odbornosti
S ohledem na počet platících členů v roce 2012 (plné členství, vyjma mladých chovatelů) bylo 375, aktiv bude sestávat ze 13ti členů, může to být i kandidát na funkce ÚOK. Možné určit náhradníka.
A. Kroftová, D. Vítková, I. Velnerová, R. Machová, P. Mydlářová, O. Výšek, M. Čacká, B. Veselá, E. Jarošová, J. Jiřičná, M. Králíčková, Z. Nováčková, B. Písařová – kandidáti chovatelské odbornosti byli schváleni.

10. Diskuze
M.Čacká – zpráva o kárném řízení M. Grenarová, kárné řízení zastaveno, zpráva o evidenci rodokmenů potkanů.

11. Schválení nových členů – 19 nových členů, jednohlasně přijati

12. Registrace zvířat

13. Ukončení schůze ve 14:00

Volební řád

1. Datum konání voleb: 12.1.2013
Místo konání voleb: ČSCH, Maškova ul. Kobylisy, Praha
Volen bude výbor (3 členové) a revizní komise (3 členové) Základní Organizace chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců.

2. Volit jsou oprávněni pozvaní členové (delegáti), členové v zastoupení s planou plnou mocí pro volbu. Volby se konají, jestliže je přítomna v době zahájení voleb více než polovina oprávněných voličů. Počet přítomných ověřuje zvolená mandátová komise. Platný hlas mají pouze plnoletí členové s řádným členstvím (nikoliv pouze s registrovaným).

3. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na němž jsou jména kandidátů seřazena abecedně.

4. Průběh voleb řídí předseda volební komise. Představí voličům každého navrženého kandidáta s uvedením stručné charakteristiky.

5. Volba se provádí tím způsobem, že volič na hlasovacím lístku zřetelně bez přepisování označí před jménem kandidáta, jemuž přiznává svůj hlas. Hlasovací lístek je platný v případě, že na hlasovacím lístku není vyznačeno víc volených kandidátů, než je stanovený počet.

6. Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména. Hlasovací lístky s poznámkami jsou neplatné.

7. Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.

8. Volební komise otevře urnu po skončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a porovná je s počtem oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým kandidátům. Z navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Členy orgánu se stávají ti ze zvolených do stanoveného počtu členů, kteří získali největší počet hlasů.

9. Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se zvolí zbývající počet členů.
Druhé kolo voleb se uskuteční tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou zvoleno více než stanovený počet členů, protože nejméně dva kandidáti získali shodný počet hlasů a nelze určit pořadí rozhodné pro volbu. Volba se týká jen těch kandidátů, kteří mají shodný počet hlasů.

10. Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda volební komise třetí kolo voleb. Zásady pro třetí kolo voleb jsou stejné jako pro kola předchozí.

11. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí výsledky voleb.

Původně zapsaná část týkající se voleb

Zpráva volební komise
1. kolo, odevzdáno 49, nikdo nebyl zvolen
2. kolo, odevzdáno 48, zvolen Ondřej Výšek 47, ostatní nezvoleni
3. kolo aklamací (veřejnou volbou), odsouhlaseno schůzí ZO
Andrea Kroftová – pro 50, 0 proti, zdrženo 1 – zvolena
Denisa Vítková – pro 50, 0 proti, zdrženo 1 – zvolena
Markéta Čacká – pro 25, zdrženo 8, proti 18
Michaela Králíčková – Pro 46, proti – 0, zdrženo 5
Radka Machová – pro 48, proti 0, zdrženo 3 – zvolena
Milan Škoda – pro 27, proti 5 , zdrženo 17
4. kolo aklamací (veřejnou volbou)
Michaela Králíčková – pro 47, proti – 0, zdržel – 4 – Zvolena
Markéta Čacká – Pro 34, proti 7 , zdržel - 6
Milan Škoda – pro 13, proti , zdržel - 13
Návrh na ukončení voleb – pro 28
5. kolo aklamací (veřejnou volbou) – volby byly ukončeny