Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 8.1. 2021

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 8. 1. 2021 19:00, online Microsoft 365 (Teams)

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení 
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení přijetí nových členů
 6. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 7. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 8. Zprávy z roku 2020 - logo, propagační předměty, výstavy
 9. Rozpočet na rok 2021
 10. Plánované akce v roce 2021
 11. Hospodaření za rok  2020, daňové přiznání za rok 2019
 12. Zpráva z ÚOK CHHL
 13. Etický kodex člena SOCHM
 14. Usnesení
 15. Diskuze
 16. Ukončení

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Andrea Kroftová přivítala všechny přítomné členy.
V rámci snížení objemu přenesených dat  a zřetelnější přenos zvuku bych doporučila vypnutí kamer a požádala o vypnutí mikrofonu. Ke slovu se členové hlásí prostřednictvím kliknutí na digitální ruku. Takto také probíhá hlasování k jednotlivým bodům.
Zapisovatelem zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský.
Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

Hlasování k jednotlivým bodům probíhá prostřednictvím digitální ruky.
Výbor SO navrhuje komisi v tomto složení:
Mandátová návrhy: Jiří Dobiášovský, František Ondříček, Tomáš Vacek
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková
Jiní návrhy nebyly.
Mandátová komise zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – František Ondříček, Veronika Moravcová
Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková
Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
Přítomno 31 členů z celkových 75 členů, kteří mají uhrazeny poplatky na rok 2021 k 8.01.2021. Dalších 9 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 75 možných je přítomno 31 voličů se 40 hlasy. Většina je 38 hlasů.
Schváleno (40-0-0)
Mandátová komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná. 

Ad 4) Schválení programu

Schválen navržený program. Zápis bude zveřejněn na webu.
Schváleno (40-0-0)

Ad 5) Schválení přijetí nových členů

Noví členové: Lukešová Miluše, Tobolková Kateřina, Zelinková Petra, Dimitrov Petr, Petráš Milan, Hájková Šárka, Krejčová Klára
Výbor SOCH schválil přidružené členství, poté co bude uhrazeno v základní členství v ČSCH: Peltan Jakub, Zedníčková Helena, Krobot Josef, Vrbová Vendula, Vítková Denisa, Kytner Jiří, Tejml Petr
Všichni žadatelé o členství byli přijati.
Schváleno (40-0-0)

Ad 6) Volba zástupců na ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí

Výbor navrhuje: Kroftová, Ondříčková
Zvoleni Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (40-0-0)

 Ad 7) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
Navrženi na jednání ÚOK CHHL za SOCHM: Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (40-0-0)

Ad 8) Zprávy z roku 2020 - logo, propagační předměty, výstavy
Zpracováno nové logo organizace – poděkování Ing. Markétě Čacké za zpracování loga i návrhů na propagační materiály organizace.
Zpracovány nové propagační předměty organizace – hrnečky, placky, pexesa, podložky pod myš a placky.
Místo neuskutečněné 21. Speciální výstavy morčat, která byla přesunuta na rok 2021  se v srpnu uskutečnila Virtuální výstava morčat, které měla velkou zahraniční účast.
V termínu 3 – 6. 9. 2021 proběhly v rámci veletrhu For Pets (přesunuto z dubna 2020) - 37th – 40th Cavy Show for Pets. Byly podpořeni mladí vystavovatelé, jejichž kategorie byly extra hodnoceny.

Dle informace z ČSCH, z.s. jsou stávajícím členům kartičky v případě ztráty a změny údajů zpoplatněny částkou 50,- Kč.

Ad 9) Rozpočet na rok 2021

Rozpočet byl schválen ve stejné výši jako v roce 2020.
Schváleno (40-0-0)

Ad 10) Plánované akce v roce 2021

Vše je závislé na uvolnění koronavirových opatření.
41st – 44th Cavy Show For Pets 2021 (25. – 28. 3. 2021)
21. speciální výstava morčat (6. - 8. 8. 2021)
10th Double Cavy Show Lysá nad Labem 2021 (13. – 14. 11. 2021)

Ad 11) Hospodaření za rok  2020, daňové přiznání za rok 2019

Daňové přiznání za rok 2019 podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2019 přebytkem 21 043,99 Kč.
Vzhledem k tomu, že není z důvodu koronaviru možnost fyzicky provést kontrolu účetnictví, bude kontrola provedena Jiřím Dobiášovským při nejbližší možné příležitosti po uvolnění opatření. Účetnictví bude zkontrolováno před předáním ke zpracování daňové poradkyni. Zpracování proběhne nejpozději k 30.6.2021. 
Schváleno (40-0-0)

Ad 12) Zpráva z ÚOK CHHL

Předneseny informace z rodent.cz
Upozorněno na nový registrační řád.
Aktivní posuzovatelé byli předsedou sboru posuzovatelů morčat upozorněni na splatnost příspěvku do fondu posuzovatelů na rok 2021.
Zahájeno uznávací řízení pro minipli.

Ad 13) Etický kodex člena SOCHM

Probrán a schválen Etický kodex člena SOCHM viz. příloha.
Schváleno (40-0-0)

Ad 14) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat


BERE NA VĚDOMÍ

 • přednesené zprávy a informace

SCHVALUJE

 • navržený program
 • přednesené zprávy a informace
 • nové členy
 • zvolené zástupce na ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce - Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • zpráva o činnosti v roce 2020
 • rozpočet na rok 2021
 • plánované výstavy v roce 2021
 • hospodaření za rok 2019
 • Etický kodex člena SOCHM

POVĚŘUJE

 • kontrolní činností Jiřího Dobiášovského

Ad 15) Diskuse

 • registrace v době nouzového stavu – individuální registrace (E. Levá, A. Kroftová)

Ad 16) Ukončení

Andrea Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:00 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

NWCC Trophy Pet Show 2021

online 14. 3. 2021

Pokyny v češtine

 NWCC Trophy Pet Show 2021

NWCC Trophy Pet Show 2021 rules 

Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 12. 01. 2020

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 12. 1. 2020 10:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení 
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení přijetí nových členů
 6. Oznámení o rezignaci kontrolní komise SOCHM k 31.12.2019
 7. Možnosti provádění kontrolní činnosti
 8. Případné volby 
 9. Výsledky voleb
 10. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Zprávy z výstav z roku 2019
 13. Plánované výstavy v roce 2020
 14. Zpráva o činnosti SOCHM, daňové přiznání za rok 2018 
 15. Zpráva KK ÚOK
 16. Zpráva z ÚOK CHMH
 17. Zpráva sboru posuzovatelů, adepti na posuzovatele
 18. Usnesení
 19. Diskuze
 20. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Andrea Kroftová přivítala všechny přítomné členy.

Zapisovatelem zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

Mandátová a volební komise návrhy: Jiří Dobiášovský, František Ondříček, Veronika Moravcová
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – František Ondříček, Veronika Moravcová
Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková

Hlasování: vizuálně všichni pro.

 

Ad 3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
Přítomno 7 členů z celkových 49, kteří mají zaplacenu známku na rok 2020 k 11.01.2020. Dalších 18 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 49 možných je přítomno 7 voličů s 25 hlasy. Většina je 13 hlasů. Zvolen bude ten, kdo obdrží 13 a více hlasů.
Schváleno (25-0-0)
Mandátová a volební komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná.

 

Ad 4) Schválení programu

Schválena úprava navrženého programu. Nebude se pořizovat zvukový záznam. Zápis bude zveřejněn na webu.

Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 5) Schválení přijetí nových členů

Všichni žadatelé o členství byli přijati.

Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 6) Oznámení o rezignaci kontrolní komise SOCHM k 31.12.2019

Celá kontrolní komise doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 odeslaným dne 22.11. 2019 a doručeným 25.11.2019 rezignovala na svoji funkci k 31.12.2019. 

2.12.2019 výbor SOCHM informoval členskou základnu prostřednictvím webového zpravodaje o situaci s tím, že na výroční členské schůzi budou řešeny možnosti provádění kontrolní činnosti. popř. následné volby do kontrolní komise. Členové byli seznámeni s tím, že v případě, že mají zájem se stát členem kontrolní komise organizace, mají vyplnit kandidátku a odeslat nejpozději do 31.12.2019 elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..Přijetí kandidátek bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis / souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

 

Ad 7) Možnosti provádění kontrolní činnosti

Nikdo z členů nepodal kandidátku na pozici člena KK SOCHM.

Členská schůze rozhodla, že kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi.  Na výroční členské schůzi předloží výbor přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období. Kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský.

Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 8) Případné volby
Volební komise konstatuje, že na pozici člena KK SOCHM nepodal kandidátku žádný člen. Nebylo koho volit.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 9) Výsledky voleb
Nikdo nebyl zvolen do KK SOCHM.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 10) Volba zástupců na ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
Zvoleni Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 11) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
Navrženi Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 12) Zpráva o činnosti v roce 2019, kontrola usnesení
Andrea Kroftová podala informaci o činnosti SOCHM v roce 2019.

Ke kontrole bylo předloženo kompletní účetnictví za rok 2019, které bude předáno ke zpracování daňové poradkyni. Zpracování proběhne k 30.6.2020

Kontrola usnesení z 6.1.2019

 • výboru SOCHM zveřejnit každý rok udělená pověření a kompetence jimiž je SOCHM pověřena od ÚOK CHHL – zveřejněno v usneseních ÚOK na www.rodent.cz
 • výboru SOCHM průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – ve spolupráci s výstavním výborem výstavy – splněno, výstava měla v zahraničí velký ohlas
 • výboru SOCHM projednat možné důsledky přesunu klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem – přesun nerealizován

 

Ad 13) Plánované výstavy v roce 2020

 • 37th – 40th Cavy Show For Pets 2020 (16. – 19. 4.2020)
 • 21. speciální výstava morčat (7. - 9. 8. 2020)
 • 10th Double Cavy Show Lysá nad Labem 2020 (13. – 14. 11. 2020)

Ad 14) Daňové přiznání za rok 2018 
Daňové přiznání za rok 2018 podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2018 přebytkem 3982,- Kč.
Daňové přiznání za rok 2019 bude zpracovávat opět daňová poradkyně.
Schváleno (25-0-0) 

 

 Ad 15) Zpráva kontrolní komise
Andrea Kroftová přednesla zprávu KK.
Výbor SOCHM obdržel zprávu 11.1.2020.

Byla přednesena zpráva kontrolní komise za rok 2019. 

 

Ad 16) Zpráva z ÚOK CHMH
Zveřejněna na www.rodent.cz.

 

Ad 17) Zpráva sboru posuzovatelů, adepti na posuzovatele
Aktivní posuzovatelé a adepti ČSCH byli předsedou sboru posuzovatelů morčat upozorněni na splatnost příspěvku do fondu posuzovatelů a platbu členského příspěvku na rok 2020.
Zahájeno uznávací řízení pro levandulovou barvu.

 

Ad 18) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat


BERE NA VĚDOMÍ

 • přednesené zprávy a informace
 • zprávu KK SOCHM

SCHVALUJE

 • úpravu navrženého programu
 • přednesené zprávy a informace
 • nové členy
 • zprávu KK SOCHM
 • kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi
 • na výroční členské schůzi předloží výbor SOCHM přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období, kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský
 • zvolené zástupce na ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce - Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • zpráva o činnosti v roce 2019
 • plánované výstavy v roce 2020
 • hospodaření za rok 2018

POVĚŘUJE

 • kontrolní činností Jiřího Dobiášovského

 PROVEDLA KONTROLU

 • účetnictví a účetních dokladů za rok 2019

Ad 19) Diskuze

 • povinnosti členů organizace – malá účast na výroční členské schůzi
 • problémy pořadatelů při pořádání výstav – neplatiči
 • soutěžě
 • živnostenské oprávnění

Ad 20) Závěr

 1. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 11:30 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

Vážení chovatelé, členové,

dne 25.11. 2019 jsme obdrželi doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 informaci o rezignaci celé kontrolní komise k 31.12.2019. Vzhledem k této situaci budou na členské schůzi svolané na 12.1.2020 řešeny  možnosti provádění kontrolní činnosti popř. následné volby do kontrolní komise. V případě, že máte zájem se stát členem kontrolní komise organizace, vyplňte prosím kandidátku nějpozději do 31.12.2019. 

Kandidátku na funkci v KK SOCHM je možné zasílat elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přijetí kandidátek bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis / souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kandidátka 2019

PETS 19 468x60

Vážení chovatelé, pokud si chete užít chovatelský svátek FOR PETS 2019 společně s námi, máme k dispozici omezený počet vstupenek zdarma.

http://for-pets.cz/vystavovatel/voucher?v=f0aba4b4064046a63e62f5f73e4d22ff&fbclid=IwAR13lGJFriYLEgTHndBwXA0aPFoGa5MusygvvPbjZFv3VG7KjyE6S4KCNe

Těšíme se na setkání se všemi v hale D2.

Dnes hlavní spolek rozeslal 3 informační sdělení členům pobočných spolků. Znění najdete v jednotlivých přílohách.

Informace_č.1-19.pdf

Informace_č.2-19.pdf

Informace_č._3-19_Volby_2019.pdf

dotaznik_volby_1_2019_interaktivni.pdf

dotaznik_volby_2_2019_interaktivni.pdf

Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 06. 01. 2019

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 06. 1. 2019 10:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Kandidáti: Jitka Kolarovská, Josef Krobot

Program konference:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátové a volební komise a návrhové komise
 4. Zpráva mandátové a volební komise
 5. Zpráva o činnosti
 6. Zpráva kontrolní komise specializované organizace chovatelů morčat
 7. Představení kandidátů pro volby do výboru a na funkce SOCHM
 8. Volby
 9. Volba kandidátů na delegáty VH
 10. Zvýšení účelového poplatku od roku 2020
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválena úprava navrženého programu a přítomnost hostů. Nebude se pořizovat zvukový záznam. Zápis bude zveřejněn na webu.

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem zvolen Jiří Dobiášovský a ověřovatelem Josef Krobot

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové

Mandátová a volební komise návrhy: Jiří Dobiášovský, Eliška Poláčková, Štěpán Kolarovský
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Josef Krobot, Adéla Zdráhalová
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – Eliška Poláčková, Štěpán Kolarovský

Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Josef Krobot, Adéla Zdráhalová

Hlasování: vizuálně všichni pro.

 

Ad 4) Zpráva mandátové a volební komise
Přítomno 11 členů z celkových 51 kteří mají zaplacenu známku na rok 2019 k 06.01.2019. Dalších 15 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 51 možných je přítomno 11 voličů s 26 hlasy. Většina je 14 hlasů. Zvolen bude ten, kdo obdrží 14 a více hlasů.
Schváleno (26-0-0)
Mandátová a volební komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná.

 

Ad 5) Zpráva o činnosti SOCHM 
Andrea Kroftová podala informaci o činnosti SOCHM v roce 2018
Daňové přiznání podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2017 přebytkem 27 428,48 Kč.

Daňové přiznání za rok 2018 bude zpracovávat opět daňová poradkyně.

Plánované yýstavy v roce 2019:

 • 33rd – 36th Cavy Show For Pets 2019 (4. – 7. 4 2019)
 • 20. Speciální výstava morčat (9. – 11. 8. 2019) + 5. COA (10. – 11. 8. 2019)
 • Breed Specific European Show (BSES, pro EE standard) při výstavě Chovatel v Lysé nad Labem (15. – 17. 11. 2019) + 8th Cavy Show Lysá nad Labem 2019 - pouze pro standard B a C (16. 11. 2019)
  Schváleno (26-0-0)

 

Ad 6) Zpráva kontrolní komise
Denisa Vítková přednesla zprávu KK (zveřejněna na WEBu klubmorcat.cz).
Výbor SO neobdržel zprávu před schůzí, takže se k ní vyjádřil bez projednání s KK v diskuzi.

Vše je řádně vyřešeno a zdokumentováno.

Nejsou evidovány nevyřešené věci.

Účetnictví vedeno v souladu s předpisy.

Ad 7) Představení kandidátů
Jitka Kolarovská – kandiduje na členku výboru a jednatelku SOCHM
Josef Krobot – kandiduje na člena KK SOCHM

Ad 8) Volby

Proběhly volby dle schváleného volebního řádu ČSCH
Volební komise konstatuje:
Byla zvolena členka výboru SOCHM a jednatelka SOCHM, paní Jitka Kolarovská (22-3-1).
Byl zvolen člen kontrolní komise SOCHM, pan Josef Krobot (26-0-0).

 

Ad 9) Volba kandidátů na delegáty VH
Zvoleni Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková, Kolarovská, Kolarovský (26-0-0)

 

Ad 10) Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 na činnost SOCHM

Schváleno zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 takto:
řádný dospělý člen – členská známka ČSCH + 350,- Kč

řádný dospělý člen s časopisem– členská známka ČSCH s časopisem + 350,- Kč
řádný mladý člen – členská známka ČSCH + 200,- Kč

řádný mladý člen – členská známka ČSCH s časopisem + 200,- Kč
přidružený dospělý člen – 350,- Kč

přidružený mladý chovatel – 200,- Kč
Hlasování: (26-0-0)

Ad 11) Usnesení : výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat
SCHVALUJE

 • přednesené zprávy a informace
 • zprávu KK SOCHM
 • výsledky voleb do orgánů SOCHM
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou, Jitku Kolarovskou a Štěpána Kolarovského, jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020

 

POVĚŘUJE

 • Jitku Kolarovskou a Andreu Kroftovou jednáním s Ondřejem Výškem o možné úpravě WEBu

 

UKLÁDÁ

 • výboru SOCHM zveřejnit každý rok udělená pověření a kompetence jimiž je SOCHM pověřena od ÚOK CHHL
 • výboru SOCHM průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – ve spolupráci s výstavním výborem výstavy
 • výboru SOCHM projednat možné důsledky přesunu klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem
  Členové schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (26-0-0)

 

Ad 12) Diskuze

 • diskutovány problémy pořadatelů při pořádání výstav
 • výroba a prodej propagačních předmětů
 • sponzorování Olympiády mladých chovatelů tričky
 • předneseny další příspěvky v diskuzi

Ad 13) Závěr

 1. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 14:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: Josef Krobot

1 kandidátka na pozici jednatele SOCHM:

Jitka Kolarovská - aktuálně kooptovaný jednatel SOCHM

1 kandidát na pozici  člena KK SOCHM:

 Josef Krobot - aktuálně kooptovaný člen KK SOCHM

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že platný hlas má pouze ten člen, který má uhrazené členské příspěvky na aktuální rok, kdy se konají volby, tedy v tomto případě rok 2019. Členský poplatek bude možné uhradit na místě před začátkem voleb. 

Rádi bychom zachovali férový přístup k volbám, pokud se na volby nemůžete dostavit osobně, je možné udělit plnou moc při volbách některé z osob, které se budou voleb osobně účastnit. Plná moc musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, členské číslo, jméno a příjmení zmocněného (komu plnou moc udělujete) a plná moc musí být vlastnoručně podepsána. Plná moc musí obsahovat “vymezení úkonu” pro který je určena.   Info rádi poskytneme na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

plná moc volby 2019

Vážení chovatelé, členové ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

dovolujeme si vám oznámit, že členská schůze se bude konat 6. 1. 2019 v 10 hodin, ve velké zasedací místnosti ČSCH. Budova bude otevřena od 9:45 hodin.

Adresa: Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.

Budou projednány následující body :

 1. Zahájení 
 2. Členské příspěvky na rok 2019
 3. Členské příspěvky od roku 2020
 4. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 5. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 6. Schválení programu schůze
 7. Schválení přijetí nových členů
 8. Doplňkové volby do výboru SOCHM a kontrolnní komise SOCHM - představení kandidátů a volba
 9. Výsledky voleb
 10. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Zprávy z výstav z roku 2018
 13. Plánované výstavy v roce 2019
 14. Daňové přiznání za rok 2017
 15. Zpráva KK ÚOK
 16. Zpráva z ÚOK CHMH
 17. Zpráva sboru posuzovatelů (noví posuzovatelé), adepti na posuzovatele
 18. Usnesení
 19. Diskuze
 20. Registrace morčat do chovu
 21. Ukončení

Pokud ponesete morčata na registraci, je nutné je nechávat v prostorách, kde je linoleum, do prostor zasedací místnosti není přístup s morčaty ani jinými zvířaty dovolen.  Případná registrace bude probíhat v předsálí. Po morčátkách si prosím ukliďte. Děkujeme.

Zákaz kouření ve všech prostorách budovy!

Hrazení členských známek na rok 2019 – o nominální hodnotě členských známek bude rozhodnuto až na Valné hromadě ČSCH dne 1. 12. 2018. Vyčkejte tedy s platbou členských příspěvků na rok 2019. Děkujeme za pochopení. 

aktualizace 1. 12. 2018

Nominální hodnota členské známky na rok 2019 je: 320 Kč (s časopisem Chovatel 680 Kč) pro dospělého člena. 195 Kč (s časopisem Chovatel 580 Kč) pro MCH. Schváleno na VH 2018.

Členské příspěvky na kalendářní rok 2019 zůstávají ve stejní výši. O navýšení členského příspěvku se bude jednat na členské schůzi 6.1.2019 pro rok 2020.

Známky a případně nové průkazy budeme rozesílat bezprostředně po obdržení od ČSCH.

Členský příspěcek se skládá z nominální hodnoty členské známky a účelového příspěvku  SOCHMH.

Zápisné ve výši 100 Kč platí každý nový člen.
Při nové registraci je nutné správně vyplnit povinná pole, především pak správnou adresu, jinak není možné zaslat členský průkaz.
Při odesílání platby za členství prosím dbejte na správně zadaný variabilní symbol, který odpovídá Vašemu členskému číslu, které je uvedeno ve Vaší průkazce nebo uživatelském profilu. Bez správně vyplněného variabilního symbolu není možné včas a správně Vaši platbu přiřadit!!!

Řádný člen ** dospělý do 18 let *

řádné členství 

500,-

250,-

řádné členství s časopisem Chovatel

860,-

635,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO)** dospělý do 18 let *

přidružené členství

210,-

85,-

Zahraniční člen dospělý do 18 let*

zahraniční člen

600,-

350,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCH

**) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Stávající člen, který neuhradí členský příspěvek do 31. 1. příslušného roku, platí navíc ZÁPISNÉ ve výši 100 Kč. Prosíme kontrolujte připsání platby ve Vašem uživatelském profilu, aby se předešlo komplikacím.