Vážení chovatelé, členové,

dne 25.11. 2019 jsme obdrželi doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 informaci o rezignaci celé kontrolní komise k 31.12.2019. Vzhledem k této situaci budou na členské schůzi svolané na 12.1.2020 řešeny  možnosti provádění kontrolní činnosti popř. následné volby do kontrolní komise. V případě, že máte zájem se stát členem kontrolní komise organizace, vyplňte prosím kandidátku nějpozději do 31.12.2019. 

Kandidátku na funkci v KK SOCHM je možné zasílat elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přijetí kandidátek bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis / souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kandidátka 2019

PETS 19 468x60

Vážení chovatelé, pokud si chete užít chovatelský svátek FOR PETS 2019 společně s námi, máme k dispozici omezený počet vstupenek zdarma.

http://for-pets.cz/vystavovatel/voucher?v=f0aba4b4064046a63e62f5f73e4d22ff&fbclid=IwAR13lGJFriYLEgTHndBwXA0aPFoGa5MusygvvPbjZFv3VG7KjyE6S4KCNe

Těšíme se na setkání se všemi v hale D2.

Dnes hlavní spolek rozeslal 3 informační sdělení členům pobočných spolků. Znění najdete v jednotlivých přílohách.

Informace_č.1-19.pdf

Informace_č.2-19.pdf

Informace_č._3-19_Volby_2019.pdf

dotaznik_volby_1_2019_interaktivni.pdf

dotaznik_volby_2_2019_interaktivni.pdf

Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 06. 01. 2019

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 06. 1. 2019 10:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Kandidáti: Jitka Kolarovská, Josef Krobot

Program konference:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátové a volební komise a návrhové komise
 4. Zpráva mandátové a volební komise
 5. Zpráva o činnosti
 6. Zpráva kontrolní komise specializované organizace chovatelů morčat
 7. Představení kandidátů pro volby do výboru a na funkce SOCHM
 8. Volby
 9. Volba kandidátů na delegáty VH
 10. Zvýšení účelového poplatku od roku 2020
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválena úprava navrženého programu a přítomnost hostů. Nebude se pořizovat zvukový záznam. Zápis bude zveřejněn na webu.

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem zvolen Jiří Dobiášovský a ověřovatelem Josef Krobot

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové

Mandátová a volební komise návrhy: Jiří Dobiášovský, Eliška Poláčková, Štěpán Kolarovský
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Josef Krobot, Adéla Zdráhalová
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – Eliška Poláčková, Štěpán Kolarovský

Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Josef Krobot, Adéla Zdráhalová

Hlasování: vizuálně všichni pro.

 

Ad 4) Zpráva mandátové a volební komise
Přítomno 11 členů z celkových 51 kteří mají zaplacenu známku na rok 2019 k 06.01.2019. Dalších 15 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 51 možných je přítomno 11 voličů s 26 hlasy. Většina je 14 hlasů. Zvolen bude ten, kdo obdrží 14 a více hlasů.
Schváleno (26-0-0)
Mandátová a volební komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná.

 

Ad 5) Zpráva o činnosti SOCHM 
Andrea Kroftová podala informaci o činnosti SOCHM v roce 2018
Daňové přiznání podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2017 přebytkem 27 428,48 Kč.

Daňové přiznání za rok 2018 bude zpracovávat opět daňová poradkyně.

Plánované yýstavy v roce 2019:

 • 33rd – 36th Cavy Show For Pets 2019 (4. – 7. 4 2019)
 • 20. Speciální výstava morčat (9. – 11. 8. 2019) + 5. COA (10. – 11. 8. 2019)
 • Breed Specific European Show (BSES, pro EE standard) při výstavě Chovatel v Lysé nad Labem (15. – 17. 11. 2019) + 8th Cavy Show Lysá nad Labem 2019 - pouze pro standard B a C (16. 11. 2019)
  Schváleno (26-0-0)

 

Ad 6) Zpráva kontrolní komise
Denisa Vítková přednesla zprávu KK (zveřejněna na WEBu klubmorcat.cz).
Výbor SO neobdržel zprávu před schůzí, takže se k ní vyjádřil bez projednání s KK v diskuzi.

Vše je řádně vyřešeno a zdokumentováno.

Nejsou evidovány nevyřešené věci.

Účetnictví vedeno v souladu s předpisy.

Ad 7) Představení kandidátů
Jitka Kolarovská – kandiduje na členku výboru a jednatelku SOCHM
Josef Krobot – kandiduje na člena KK SOCHM

Ad 8) Volby

Proběhly volby dle schváleného volebního řádu ČSCH
Volební komise konstatuje:
Byla zvolena členka výboru SOCHM a jednatelka SOCHM, paní Jitka Kolarovská (22-3-1).
Byl zvolen člen kontrolní komise SOCHM, pan Josef Krobot (26-0-0).

 

Ad 9) Volba kandidátů na delegáty VH
Zvoleni Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková, Kolarovská, Kolarovský (26-0-0)

 

Ad 10) Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 na činnost SOCHM

Schváleno zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 takto:
řádný dospělý člen – členská známka ČSCH + 350,- Kč

řádný dospělý člen s časopisem– členská známka ČSCH s časopisem + 350,- Kč
řádný mladý člen – členská známka ČSCH + 200,- Kč

řádný mladý člen – členská známka ČSCH s časopisem + 200,- Kč
přidružený dospělý člen – 350,- Kč

přidružený mladý chovatel – 200,- Kč
Hlasování: (26-0-0)

Ad 11) Usnesení : výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat
SCHVALUJE

 • přednesené zprávy a informace
 • zprávu KK SOCHM
 • výsledky voleb do orgánů SOCHM
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou, Jitku Kolarovskou a Štěpána Kolarovského, jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020

 

POVĚŘUJE

 • Jitku Kolarovskou a Andreu Kroftovou jednáním s Ondřejem Výškem o možné úpravě WEBu

 

UKLÁDÁ

 • výboru SOCHM zveřejnit každý rok udělená pověření a kompetence jimiž je SOCHM pověřena od ÚOK CHHL
 • výboru SOCHM průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – ve spolupráci s výstavním výborem výstavy
 • výboru SOCHM projednat možné důsledky přesunu klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem
  Členové schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (26-0-0)

 

Ad 12) Diskuze

 • diskutovány problémy pořadatelů při pořádání výstav
 • výroba a prodej propagačních předmětů
 • sponzorování Olympiády mladých chovatelů tričky
 • předneseny další příspěvky v diskuzi

Ad 13) Závěr

 1. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 14:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: Josef Krobot

1 kandidátka na pozici jednatele SOCHM:

Jitka Kolarovská - aktuálně kooptovaný jednatel SOCHM

1 kandidát na pozici  člena KK SOCHM:

 Josef Krobot - aktuálně kooptovaný člen KK SOCHM

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že platný hlas má pouze ten člen, který má uhrazené členské příspěvky na aktuální rok, kdy se konají volby, tedy v tomto případě rok 2019. Členský poplatek bude možné uhradit na místě před začátkem voleb. 

Rádi bychom zachovali férový přístup k volbám, pokud se na volby nemůžete dostavit osobně, je možné udělit plnou moc při volbách některé z osob, které se budou voleb osobně účastnit. Plná moc musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, členské číslo, jméno a příjmení zmocněného (komu plnou moc udělujete) a plná moc musí být vlastnoručně podepsána. Plná moc musí obsahovat “vymezení úkonu” pro který je určena.   Info rádi poskytneme na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

plná moc volby 2019

Vážení chovatelé, členové ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

dovolujeme si vám oznámit, že členská schůze se bude konat 6. 1. 2019 v 10 hodin, ve velké zasedací místnosti ČSCH. Budova bude otevřena od 9:45 hodin.

Adresa: Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.

Budou projednány následující body :

 1. Zahájení 
 2. Členské příspěvky na rok 2019
 3. Členské příspěvky od roku 2020
 4. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 5. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 6. Schválení programu schůze
 7. Schválení přijetí nových členů
 8. Doplňkové volby do výboru SOCHM a kontrolnní komise SOCHM - představení kandidátů a volba
 9. Výsledky voleb
 10. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Zprávy z výstav z roku 2018
 13. Plánované výstavy v roce 2019
 14. Daňové přiznání za rok 2017
 15. Zpráva KK ÚOK
 16. Zpráva z ÚOK CHMH
 17. Zpráva sboru posuzovatelů (noví posuzovatelé), adepti na posuzovatele
 18. Usnesení
 19. Diskuze
 20. Registrace morčat do chovu
 21. Ukončení

Pokud ponesete morčata na registraci, je nutné je nechávat v prostorách, kde je linoleum, do prostor zasedací místnosti není přístup s morčaty ani jinými zvířaty dovolen.  Případná registrace bude probíhat v předsálí. Po morčátkách si prosím ukliďte. Děkujeme.

Zákaz kouření ve všech prostorách budovy!

Hrazení členských známek na rok 2019 – o nominální hodnotě členských známek bude rozhodnuto až na Valné hromadě ČSCH dne 1. 12. 2018. Vyčkejte tedy s platbou členských příspěvků na rok 2019. Děkujeme za pochopení. 

aktualizace 1. 12. 2018

Nominální hodnota členské známky na rok 2019 je: 320 Kč (s časopisem Chovatel 680 Kč) pro dospělého člena. 195 Kč (s časopisem Chovatel 580 Kč) pro MCH. Schváleno na VH 2018.

Členské příspěvky na kalendářní rok 2019 zůstávají ve stejní výši. O navýšení členského příspěvku se bude jednat na členské schůzi 6.1.2019 pro rok 2020.

Známky a případně nové průkazy budeme rozesílat bezprostředně po obdržení od ČSCH.

Členský příspěcek se skládá z nominální hodnoty členské známky a účelového příspěvku  SOCHMH.

Zápisné ve výši 100 Kč platí každý nový člen.
Při nové registraci je nutné správně vyplnit povinná pole, především pak správnou adresu, jinak není možné zaslat členský průkaz.
Při odesílání platby za členství prosím dbejte na správně zadaný variabilní symbol, který odpovídá Vašemu členskému číslu, které je uvedeno ve Vaší průkazce nebo uživatelském profilu. Bez správně vyplněného variabilního symbolu není možné včas a správně Vaši platbu přiřadit!!!

Řádný člen ** dospělý do 18 let *

řádné členství 

500,-

250,-

řádné členství s časopisem Chovatel

860,-

635,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO)** dospělý do 18 let *

přidružené členství

210,-

85,-

Zahraniční člen dospělý do 18 let*

zahraniční člen

600,-

350,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCH

**) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Stávající člen, který neuhradí členský příspěvek do 31. 1. příslušného roku, platí navíc ZÁPISNÉ ve výši 100 Kč. Prosíme kontrolujte připsání platby ve Vašem uživatelském profilu, aby se předešlo komplikacím.

Schůzi  svolal: A. Kroftová

Ověřovatel: M. Ondříčková

Datum konání: 11. 8.  2018 18:00, Stáje, Toulcův Dvůr

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, P. Tejml, J. Dobiášovský

Přítomni KK: D. Vítková, J. Kytner, J. Krobot

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“ Schůze SOCHM není usnášení schopná.

 

Program schůze:

1) Zahájení a schválení programu schůze

2) Volba mandátové a návrhové komise

 - schůze nebyla usnášeníschopná

3) EE výstava v Herningu

 - Petr Tejml seznámil přítomné se situací v sekci morčat v EE

 - termín poslání přihlášek na EE do Herningu je 15. 8. 2018. Přihlášky jsou odesílány přes kontaktní osobu. Za naší sekci Petr Tejml – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4) Příprava doplňkových voleb  do výboru SOCHM a KK SOCHM

- 6. 1. 2019 proběhne výroční členská schůze, kde proběhnou doplňkové volby do SOCHM a KK

- kandidáti na pozici jednatele a člena KK se mohou klásit na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5) GDPR  - info

 - stávající souhlasy ČSCH jsou v rozporu s nařízením

 - ČSCH požádáno o vyjádření

6) Předání ocenění chs

 - předání ocenění bronzovým, stříbrným, zlatým a platinovým chs

Platinová

Cavia Ania 21.10.2017

Happy Guinea Pig 6.1.2018

DaMi 6.1.2018

Parakas 19.5.2018

Cavia Carnea 10.2.2018

Zlatá

Fantom Chlum 25.3.2017

Eleonora 6.5.2017

Juráš 18.11.2017

Silver Point 17.6.2017

Stříbrná

Rezekvítek 27.11.2016

Naháči z džungle 19.5.2018

Borská Morčina 10.2.2018

Princes 13.5.2017

Z Verdunu 21.10.2017

Bronzová

Naháči z džungle 6.5.2017

Borská Morčina 30.9.2017

Afterglow 18.11.2017

Od Špáči 30.9.2017

Czech Lady 18.11.2017

Diamant 4.11.2017

7) Diskuse

 - 9. – 11. 8. 2019 při 20. speciální výstavě morčat v Toulcově dvoře proběhne 5. COA – mezinárodní výstava bezsrstých a genových morčat

 - 15. – 17. 11. 2019 Malá Evropská výstava morčat EE v Lysé nad Labem

8) Závěr

Schůze ukončena v 19:45.

Zápis z jednání výboru

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi svolaly: Andrea Kroftová, Miroslava Ondříčková

Datum konání: 20.leden 2018 14:00, Velký Osek

Zápis z výroční členské schůze

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi    svolal: Výbor ZO A. Kroftová, J. Krobot, M. Králíčková

Datum konání: 7.leden 2018 10:00, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: Milan Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 75 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 18 + plné moci - 57)  z 97 Schůze SOCHM je usnášeníschopná, pro přijetí návrhů je nutných 38 hlasů.

Hosté: Ondřej Výšek, Michaela Králíčková

Před zahájením schůze proběhla platba členských příspěvků na rok 2018.

 

Program schůze:

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Informace z ÚOK
 4. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 5. Navržení kandidáti do vyšších organizačních struktur ČSCH
 6. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 7. Webové stránky
 8. Schválení nových členů
 9. Diskuse
 10. Volby, představení kandidátů a volba
 11. Výsledky voleb
 12. Usnesení
 13. Registrace morčat do chovu
 14. Závěr