VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SOCHM

Schůzi svolal: výbor SOCHM - Andrea Kroftová prostřednictvím pozvánky zveřejněné na webu organizace (www.klubmorcat.cz), a zasláním do e-mailu členů, kterým jsou evidování v organizaci. 

Jednání předsedala: Andrea Kroftová

Datum konání: 9. leden 2023 19:00 online, virtuální místnost Microsoft Teams

Účastníci jednání:  celkem 30 členů s hlasovacím právem, 5 členů s hlasovacím právem zastoupeno plnou mocí, 5 MCH viz soupiska

Program schůze:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu
 5. Zpráva SOCHM z roku 2022
 6. Představení kandidátů do výboru SOCHM
 7. Volba do výboru SOCHM
 8. Výsledky voleb
 9. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 10. Navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Rozpočet na rok 2023
 13. Plánované akce v roce 2023
 14. Hospodaření za rok  2022, daňové přiznání za rok 2021
 15. Noví členové v roce 2023 - schválení
 16. Členské příspěvky na rok 2023
 17. Členské příspěvky na rok 2024
 18. Zpráva z ÚOK CHHL
 19. Korespondence
 20. Poděkování
 21. Usnesení 
 22. Diskuze
 23. Ukončení

ad1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Andrea Kroftová zahájila jednání a  přivítala všechny členy. Jako zapisovatel navržen Dobiášovský, ověřovatelé budou nově zvolení členové výboru SOCHM. Zápis bude zveřejně na www.klubmorcat.cz v sekci zpravodaj.
Schváleno.

ad2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
Komise pro přípravu voleb navrhuje aby se volby řídily platným volebním řádem ČSCH. Způsob volby je - veřejná volba kliknutím na tlačítko s rukou. Volební komise nahlásí do zápisu počet hlasů které člen zastupuje na základě plné moci.
Schváleno.

Navrhujeme volební a návrhovou komisi ve složení: Nešvarová (předseda), Kroftová, Drábková
Schváleno.

Navrhujeme mandátovou komisi ve složení: Dobiášovský (předseda), Krofta, Ondříčková
Schváleno.

ad3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

Online členů s právem volit 35, z toho zastoupených plnou mocí 5, z celkového počtu 56 členů SOCHM kteří mohou volit. Většina je 29.
Schváleno.

ad4) Schválení programu

Nebyly doručeny žádné požadavky na změnu programu schůze.

Schváleno.

ad5) Zpráva SOCHM z roku 2022

V roce 2022 bylo zorganizováno 8. webinářů věnovaných  veterinární prevenci v chovu morčat. Organizace uspořádala 6 výstav - 45th - 48th Cavy Show For Pets 2023, 21. Speciální výstavu morčat, 10th Double Cavy Show Lysá nad Labem.

V průběhu celého roku při akcích věnovala organizace péči mladým chovatelům - dílničky při akcích, webináře, přání k narozeninám. Péči o mladé chovatele si vzala na starost Jiřina Nešvarová, která celoročně úzce spolupracovala s výborem SOCHM.

Vzato na vědomí.

ad6) Představení kandidátů do výboru SOCHM

Na pozice členů  výboru byly do 31. 12. 2022 přijaty 3 kandidátky:

Na předsedkyni SOCHM kandiduje  - Andrea Kroftová - členkou ČSCH od roku 2002, předsedkyně SOCHM od roku 2003/2004, předsedkyně ÚOK CHHL od založení, delegátka sekce morčat EE, česká (2008) i slovenská posuzovatelka morčat, posuzovatelka EE, organizuje výstavy SOCHM i  vlastní, facilituje webináře Cavy Vets, realizuje wokshopy pro mladé chovatele (pro ZO Rudná, ZO Břidličná, OMCH - okresní kolo - online), organizace vědomostní soutěže pro MCH v časopise Chovatele...

Na pokladníka organizace kandiduje Miroslava Ondříčková - členkou od roku 2016, současná pokladní organizace, organizuje výstavy pod SOCHM, zajišťuje prodejní sekce na výstavách, prezentuje odchovy na výstavách doma i v zahraničí, snaží se o rozšíření neobvyklé kresby dapple...

Na jednatele organizace kandiduje Jiřina Nešvarová - členkou ČSCH od roku 2021, ale již předtím se aktivně jako maminka  2 mladých chovatelek aktivně zapojovala do činnosti organizace, vymýšlí témata na chovatelské soutěže, pečuje o MCH - gratulace k narozeninám, při výstavách organizuje tvořivé dílny pro MCH…
Vzato na vědomí.

ad7) Volba do výboru SOCHM
Andrea Kroftová kandiduje na pozici předsedkyně SOCHM.
Miroslava Ondříčková kandiduje na pozici pokladníka SOCHM.
Jiřina Nešvarová kandiduje na pozici jednatele SOCHM.
Vzato na vědomí, schváleno.

ad8) Výsledky voleb
Andrea Kroftová zvolena předsedkyní SOCHM.
Miroslava Ondříčková zvolena pokladníkem SOCHM.
Jiřina Nešvarová zvolena jednatelkou SOCHM.
Kontrolní komise nebyla zřízena.
Schváleno.

ad9) Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
Navrženi : Kroftová, Ondříčková, Medová, Nešvarová, Moravcová
Schváleno

ad10) Navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH
Navrženi do ÚOK CHHL: Kroftová, Medová
Schváleno.

ad 11) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
Navrženi : Kroftová, Dobiášovský
Schváleno.

ad12) Rozpočet na rok 2023
Členská schůze SOCHM schvaluje rozpočet pro rok 2023 ve stejné výši jako pro rok 2022.
Schváleno.

ad 13) Plánované akce na rok 2023
veterinární webináře i pro  MCH
aktivity pro MCH na výstavách
13. - 16. 4. 2023  - 49th - 52nd Cavy Show For Pets 2023
11. - 13. 8. 2023 - 22. speciální výstava morčat
17. - 18. 11. 2023 - 11th Double Cavy Show Lysá nad Labem
Členská schůze bere na vědomí informaci A. Kroftové a schvaluje podporu aktivních MCH v roce 2023.

ad14) Hospodaření za rok  2022, daňové přiznání za rok 2021
Aktuálně je připravováno Hospodaření za rok 2022  pro předání daňové poradkyni. Zpráva o kontrole účetnictví a info o daňovém přiznání za rok 2021
Schváleno.

ad 15) Noví členové v roce 2023 - schválení.
Všichni schváleni.

ad 16) Členské příspěvky na rok 2023
Stejný účelový příspěvek, pouze zvýšení čl. příspěvku ČSCH o inflaci.
Schváleno.

ad 17) Členské příspěvky na rok 2024 
Stejný účelový příspěvek, pouze případné zvýšení čl. příspěvku ČSCH o inflaci dle jednání Valné hromady.
Schváleno.

ad 18) Zpráva z ÚOK CHHL 
Všechny informace jsou  na www. rodent.cz
Noví adepti na posuzovatele morčat - Zuzana Halamová, David Kreuz, Kateřina Anna Medová
Rozšířena soutěž chovatelských stanic - Topazová CHS (100 šampionů ČR),Rubínová CHS (200 šampionů ČR), Smaragdová CHS (300 šampionů ČR), Safírová CHS (400 šampionů ČR) a Briliantová (500 šampionů ČR)
Aktualizace standardu morčat k 1. 1. 2023 - doplněny anglické názvy a aktualizace - zařazena barva rudá (tmavě zlatá s rubínovým okem a tmavým pigmentem)
Přijaty názvy pro nové barvy, aby chovatelé věděli, jak je mají zapisovat.
červená/oranžová s modrým genem - amber (uznána), možno registrovat
buff s modrým genem -champagne (zatím neuznána, uznáno pouze pojmenování)
krémová s modrým genem - vanilla  (zatím neuznána, uznáno pouze pojmenování)
Šampionáty - Od 1. 1. 2023 je na Šampiona ČR potřeba mít minimálně 3 posudky z Českého standardu.
Koordinárka pro práci s adepty na posuzovatele - Ing. Eva Levá.
Koordinátorka pro uznávací řízení Nikola Moser.
K 1. 1. 2023 byl upraven řád pro uznání nového plemene nebo barvy morčat.
Aktuálně probíhá schvalovací řízení pro barvy levandulová, violet a plemeno minipli.
Evropská výstava BSES bude v Affligeme nedaleko Bruselu 24. 11. - 26. 11. 2023. Počítá se i se speciální výstavou pro plemeno skinny. 
Členská schůze bere na vědomí přednesené informace.

ad 19) Korespondence 
Řešeny byly běžné dotazy týkající se průkazů a členských příspěvků.
Členská schůze bere na vědomí přednesené informace.

ad 20) Poděkování
Všem aktivním členům, kteří pomáhají při realizaci aktivit. 

ad 21) Usnesení 
Návrhová komise navrhla usnesení členské schůzi.

Členská schůze:

vzala na vědomí
zprávu o činnosti SOCHM v roce 2022

 • představení kandidátů do výboru SOCHM
 • plánované akce na rok 2023
 • zpráva o kontrole účetnictví za rok 2021
 • zprávu z ÚOK CHHL
 • korespondenci

schválila

 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • volební řád
 • sloučenou volební a návrhovou komisi ve složení - Nešvarová - předseda, Kroftová, Drábková
 • mandátovou komisi ve složení - Dobiášovský - předseda, Krofta, Ondříčková
 • program členské schůze
 • výsledky voleb - Do výboru SOCHM byli zvoleni - Andrea Kroftová - předsedkyně  SOCHM, Miroslava Ondříčková - pokladník SOCHM, Jiřina Nešvarová - jednatel SOCHM. Kontrolní komise nebyla zřízena.
 • zástupce na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí - Kroftová, Ondříčková, Medová, Nešvarová, Moravcová
 • navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH, navrženi do ÚOK CHHL - Kroftová, Medová
 • navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH - Kroftová, Dobiášovský
 • rozpočet na rok 2023
 • podporu MCH v roce 2023
 • zprávu o hospodaření za rok  2022, daňové přiznání za rok 2021
 • všechny žadatele o členství v SOCHM do 8. 1. 2023.
 • členské a účelové příspěvky na rok 2023 a 2024

ad 22) Diskuze

Navrhuji projednat novým výborem vypracovat návrh na ocenění nejaktivnějších chovatelů vyznamenáními ČSCH. Dle finanční situace SOCHM i případnou finanční odměnu dle stanov ČSCH.

Bednárová, Kroftová A., Kroftová T., Krofta M., Ondříčková M., Kladivová, Moravcová, Vokáčová, Halamová, Jarošová, Tenkrátová, Burdková, Gabrhelová, Szabo


Výstavy:

18. 3. 2023 Rychnov

25. 3. 2023 - 2nd Prague Cavy Show

13. - 16. 4. 2023 - 49th - 52nd Cavy Show For Pets 2023

11. - 13. 8. 2023 - 22. speciální výstava morčat

17. - 18. 11. 2023 - 11th Double Cavy Show Lysá nad Labem

ad 23) Ukončení v 20:38

Zápis z online jednání členské schůze 10. 1. 2022 od 19:00 na platformě Teams

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu
 5. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 6. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 7. Zpráva SOCHM z roku 2021- propagační předměty, výstavy
 8. Rozpočet na rok 2022
 9. Plánované akce v roce 2022
 10. Hospodaření za rok  2021, daňové přiznání za rok 2020
 11. Noví členové v roce 2022 - schválení
 12. Členské příspěvky na rok 2022
 13. Korespondence
 14. Zpráva z ÚOK CHHL
 15. Poděkování
 16. Usnesení 
 17. Diskuze
 18. Ukončení

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Andrea Kroftová přivítala všechny přítomné členy.

V rámci snížení objemu přenesených dat  a zřetelnější přenos zvuku bych doporučila vypnutí kamer a požádala o vypnutí mikrofonu. Ke slovu se členové hlásí prostřednictvím chatu.  Hlasování probíhá zvednutím digitální ruky.

Z jednání nebyl pořizován audiozáznam.

Zapisovatelem zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský.

Ad 2) Schválení mandátové, návrhové a volební komise

Ke slovu se členové hlásí prostřednictvím digitální ruky nebo chatu.  Takto také probíhá hlasování k jednotlivým bodům. V případě zdržení se hlasování nebo nesouhlasu s bodem jednání zapíší číslo bodu jednání  + zdržení se hlasování nebo nesouhlasné vyjádření do chatu. 

Výbor SO navrhuje komise v tomto složení:

Mandátová komise : Jiřina Nešvarová, Zuzana Halamová, Michaela Ondříčková, Michala Steinerová
Mandátová komise zvolena ve složení: Jiřina Nešvarová , Zuzana Halamová, Michaela Ondříčková, Michala Steinerová

Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Jiří Dobiášovský
Návrhová komise zvolena ve složení: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Jiří Dobiášovský

Schváleno

Ad 3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

K 10. 1. 2022 má organizace celem 103 členů - 11 mladých řádných členů, 1 mladého přidruženého člena, 83  dospělých řádných  členů a 8 dospělých přidružených členů. 

Z celkového počtu bylo 77 dospělých členů s hlasovacím právem (14 dospělých chovatelů a 4 mladí chovatelé čekali na schválení členskou schůzí. Přítomno bylo 42 členů  z celkových 77 členů, kteří jsou oprávněni hlasovat, mají uhrazeny poplatky na rok 2022 a byli již přijatí členskou schůzí. Dalších 10 členů bylo zastoupeno plnými mocemi. Většina je 39 hlasů. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a jsou platné.
Mandátová komise konstatovala, že výroční členské schůze je usnášeníschopná.

Ad 4) Schválení programu
Do 5.1.2022 nebyly zaslány žádné akceptovatelné požadavky na úpravu programu. Jediný podnět byl podán Tomášem Vackem (bývalým členem SOCHM), který požadoval změnu předřazení schválení  členů  před schválením programu členské schůze. Změna nebyla akceptována, proto bude schůze probíhat dle zveřejněného programu. Zápis bude zveřejněn na www. klubmorcat.cz  v sekci zpravodaj.

Schváleno

Ad 5) Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí

Navrženi na jednání Ústřední konference odbornosti hlodavců za odbornost morčat za SOCHM - Kroftová, Ondříčková.

Schváleno

Ad 6) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH

Navrženi delegátů na jednání ÚOK CHHL pro volbu na Valnou hromadu ČSCH - Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková.

Schváleno

Ad 7) Zprávy z roku 2021 - propagační předměty, výstavy

Zpracovány nové návrhy na propagační předměty organizace – hrnečky, placky, pexesa, podložky pod myš a placky.

Stali jsme se partnerskou organizací North Warrington Cavy Club a naše organizace byla zmíněna i v britském časopise NWCC.

V době, kdy se nemohli konat výstavy SOCHM  pomáhala členům s Virtuální prezentací jejich chovů na zahraničních výstavách. 

Místo neuskutečněné 21. Speciální výstavy morčat, která byla přesunuta na rok 2022  se v květnu uskutečnila Virtuální výstava morčat, které měla velkou zahraniční účast.

V termínu 3 – 6. 9. 2021 proběhly v rámci veletrhu For Pets (přesunuto z dubna 2020) - 41st – 44th Cavy Show for Pets. Byly podpořeni mladí vystavovatelé, jejichž kategorie byly extra hodnoceny.

V termínu 19 – 20. 11. 2021 proběhla v rámci výstavy Chovatel v Lysé nad Labem 10th Double Cavy Show. Byly podpořeni mladí vystavovatelé, jejichž kategorie byly extra hodnoceny.

Dle informace z ČSCH, z.s. jsou stávajícím členům kartičky v případě ztráty a změny údajů zpoplatněny částkou 50,- Kč.

Naši členové a mladí chovatelé se zúčastnili několika zahraničních  výstav. Gratulujeme. 

Vzato na vědomí.

 

Ad 8) Rozpočet na rok 2022

Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný  ve stejné výši jako v roce 2021.

Schváleno

 

Ad 9) Plánované akce v roce 2022

Vše je závislé na uvolnění koronavirových opatření.

45th – 48th Cavy Show For Pets 2022 (7. – 10. 4. 2022)

21. speciální výstava morčat (12. - 14. 8. 2022)

11th Double Cavy Show Lysá nad Labem 2022 (17. – 18. 11. 2022)

31. Evropská výstava - Kielce, Polsko (11. - 13. 11. 2022)

Vzato na vědomí.

Ad 10) Hospodaření za rok  2021, daňové přiznání za rok 2020

Daňové přiznání za rok 2020 podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.

Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2020 přebytkem 74 716,40 Kč

Kontrola účetnictví za rok 2021 proběhne po uzávěrce před podáním daňového přiznán daňové poradkyni do 30. 6. 2022. Aktuálně zaúčtovává poslední platby   a hotovostní doklady přijaté od správce šampionátů.

Kontrolou na základě usnesení pověřen Jiří Dobiášovský.

Vzata na vědomí informace k hospodaření za rok 2021  a schváleno Daňové přiznání za rok 2020.

Ad 11) Noví členové v roce 2022 - schválení
Noví řádní členové: Budková Barbora, Čechová Zuzana, Drábková Ludmila, Drajsajtlová Renata, Holečková Kateřina, Kadlčíková Hedvika, Kladivová Jaroslava, Krupičková Jitka, Nováková Zuzana, Patlejchová Lenka, Pechmanová Romana, Slámová Alena
MCH - Čechová Tereza, Dopitová Jolana, Halamová Karolína,
Přidružené členství v ČSCH: Lhotová Jana
Všichni žadatelé o řádné i přidružené členství byli přijati.

Schváleno.

Ad 12) Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022 jsou ve stejné výši jako v roce 2021:

Řádný člen **

dospělý

do 18 let *

řádné členství 

670,-

395,-

řádné členství s časopisem Chovatel

1030,-

780,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO, SO)***

dospělý

do 18 let *

přidružené členství

350,-

200,-

Zahraniční člen

dospělý

do 18 let*

zahraniční člen

770,-

495,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCHM

***) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO nebo SO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Ad 13) Korespondence 

Stížnost na T. V. - Očernění chs D. D.  -  k 6. 1. 2022 podal T. V. rezignaci na členství  v SOCHM. Členský příspěvek na rok 2022 byl na žádost obratem vrácen.

Vzato na vědomí.

Ad 14) Zpráva z ÚOK CHHL

Předneseny informace z rodent.cz

Vzato na vědomí.

Ad 15) Poděkování

Výbor organizace děkuje všem aktivním členům za pomoc, účast na akcích a reprezentaci organizace na výstavách pořádaných jinými subjekty u nás i v zahraničí. 

Vzato na vědomí.

Ad 16) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat

BERE NA VĚDOMÍ

 • přednesené zprávy a informace

SCHVALUJE

 • navržený program
 • přednesené zprávy a informace
 • nové členy 
 • zvolené zástupce na ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce - Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • zpráva o činnosti v roce 2021
 • rozpočet na rok 2022
 • plánované výstavy v roce 2022
 • hospodaření za rok 2020

Ad 17) Diskuse

 • zda má přidružený člen hlasovací právo - předsedkyně SOCHM ujistila přítomné členy, že dle Stanov ČSCH má hlasovací právo má i přijatý  přidružený člen organizace
 • diskuze o zpřísnění registračního řádu

Ad 18) Ukončení

Andrea Kroftová na závěr poděkovala přítomným za účast  v 20:36 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová

Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

Zápis z online jednání členské schůze 16. 12. 2021 od 19:00 na platformě Google Meet 

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Andrea Kroftová přivítala všechny přítomné členy.

V rámci snížení objemu přenesených dat  a zřetelnější přenos zvuku bych doporučila vypnutí kamer a požádala o vypnutí mikrofonu. Ke slovu se členové hlásí prostřednictvím chatu.  Takto také probíhá hlasování k jednotlivým bodům. V případě nesouhlasu s bodem jednání zapíší číslo bodu jednání  + nesouhlasné vyjádření do chatu. 

Z jednání nebyl pořizován audiozáznam.

Zapisovatelem zvolena Andrea Kroftová (82/0/0) a ověřovatelem Jiří Dobiášovský  (78/0/4) .

Schváleno

Ad 2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

 Ke slovu se členové hlásí prostřednictvím chatu.  Takto také probíhá hlasování k jednotlivým bodům. V případě nesouhlasu s bodem jednání zapíší číslo bodu jednání  + nesouhlasné vyjádření do chatu. 

Výbor SO navrhuje komisi v tomto složení:

Mandátová návrhy: Jiřina Nešvarová, Zuzana Halamová, Michaela Ondříčková, Michala Steinerová

Schváleno

Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Jiří Dobiášovský

Mandátová komise zvolena ve složení: Jiřina Nešvarová , Zuzana Halamová, Michaela Ondříčková, Michala Steinerová

Návrhová komise zvolena ve složení: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Jiří Dobiášovský

Schváleno

Ad 3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

K 16. 12. 2021 má organizace 178  dospělých členů a 28 mladých členů.

Z celkového počtu bylo 152 dospělých členů s hlasovacím právem (47 dospělých chovatelů a 9 mladých chovatelů čekalo na schválení členskou schůzí. Přítomno bylo 46 voličů  z celkových 152 členů, kteří jsou oprávněni hlasovat, mají uhrazeny poplatky na rok 2021 a byli již přijatí členskou schůzí. Další  2 členové byli zastoupeni plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a obě jsou platné. Většina je 77 hlasů.
Přítomní členové se jednomyslně shodli na pokračování s tím, že zápis bude zaslán elektronicky k vyjádření nepřítomným členům s  hlasovacím právem k vyjádření do 31.12. 2021. Poté bude hlasování per rollam připočítáno.
Hlasování per rollam se zúčastnilo 42 členů. Z tohoto počtu bylo započítáno 34 hlasů (8 hlasů bylo zároveň od členů, kteří  se účastnili online jednání).
Na základě započítání hlasování per rollam bylo jednání usnášeníschopné. Hlasování se zúčastnilo 46 voličů online, 2 voliči zastoupení plnou mocí a 34 voličů per rollam. Celkem 82 voličů.

Ad 4) Schválení programu

Schválen navržený program. Zápis bude zveřejněn na webu v sekci zpravodaj..

Schváleno

Ad 5) Volba zástupců na ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí

Výbor navrhuje: Kroftová, Ondříčková

Schváleno.

Ad 6) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH a Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce hlodavců

Navrženi na jednání ÚOK CHHL za SOCHM: Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková.

Schváleno 

Ad 7) Zprávy z roku 2021 - logo, propagační předměty, výstavy

Zpracovány nové návrhy na propagační předměty organizace – hrnečky, placky, pexesa, podložky pod myš a placky.

Stali jsme se partnerskou organizací North Warrington Cavy Club a naše organizace byla zmíněna i v britském časopise NWCC.

V době, kdy se nemohli konat výstavy SOCHM  pomáhala členům s Virtuální prezentací jejich chovů na zahraničních výstavách. 

Místo neuskutečněné 21. Speciální výstavy morčat, která byla přesunuta na rok 2022  se v květnu uskutečnila Virtuální výstava morčat, které měla velkou zahraniční účast.

V termínu 3 – 6. 9. 2021 proběhly v rámci veletrhu For Pets (přesunuto z dubna 2020) - 41st – 44th Cavy Show for Pets. Byly podpořeni mladí vystavovatelé, jejichž kategorie byly extra hodnoceny.

V termínu 19 – 20. 11. 2021 proběhla v rámci výstavy Chovatel v Lysé nad Labem 10th Double Cavy Show. Byly podpořeni mladí vystavovatelé, jejichž kategorie byly extra hodnoceny.

Dle informace z ČSCH, z.s. jsou stávajícím členům kartičky v případě ztráty a změny údajů zpoplatněny částkou 50,- Kč.

Naši členové a mladí chovatelé se zúčastnili několika zahraničních  výstav. Gratulujeme. 

Vzato na vědomí.

Ad 8) Rozpočet na rok 2022

Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný  ve stejné výši jako v roce 2021.

Schváleno.

Ad 9) Plánované akce v roce 2022

Vše je závislé na uvolnění koronavirových opatření.

45th – 48th Cavy Show For Pets 2022 (7. – 10. 4. 2022)

21. speciální výstava morčat (12. - 14. 8. 2022)

11th Double Cavy Show Lysá nad Labem 2022 (17. – 18. 11. 2022)

31. Evropská výstava - Kielce, Polsko (11. - 13. 11. 2022)

Vzato na vědomí.

Ad 10) Hospodaření za rok  2021, daňové přiznání za rok 2020

Daňové přiznání za rok 2020 podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.

Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2020 přebytkem 74 716,40 Kč

Kontrola účetnictví za rok 2021 proběhne po uzávěrce před podáním daňového přiznán daňové poradkyni do 30. 6. 2022.

Kontrolou na základě usnesení pověřen Jiří Dobiášovský.

Vzata na vědomí informace k hospodaření za rok 2021 a schváleno Daňové přiznání za rok 2020 .

Ad 11) Schválení přijetí nových členů

Noví členové: Slapničková Melinda, Chvostová Kateřina, Barčová Radana, Ivanová Kristýna, Macháčková Miriam, Vokáčová Marcela, Matečná Ivana, Holas Aleš, Vrkočová Blanka, Sargánková Věra, Kobosová Lucie, Marková lona Nicole, Vachutková Lenka, Kovalovská Milena, Bína Daniel, Bína Dana, Greillová Petra, Podzemská Jarmila, Michnová Zuzana, Krátká Jaroslava, Živělová Žaneta, Podsedníková Marcela, Zaiml Jan, Veselá Kateřina, Hubatová Radka, Kolář Patrik, Zahajská Veronika, Kožušková Kateřina, Pačísková Nikola, Stoppenová Lucie, Švestková Zuzana, Grymová Markéta, Sovová Šárka, Kučerová Cihelková Šárka, Franková Iveta, Krotilová, Vernerová Lucie, Winterová Klára, Mokrá Zuzana, Vlasatá Lucia, Šandová Markéta,WlochováAntonie, Rácová Kateřina, Svajčíková Jana, Fagulcová Stanislava, Véghová Eva, Jiroušová Tereza, Chalupová Andrea, Kotercová Sarah, Korousová Zuzana, Janhuba Petr, Vršková Dagmar

Výbor SOCH schválil přidružené členství v ČSCH: Prikrtová Anna, Staufčíková Karolína, Adamus Filip, Škoda Milan, Dopitová Jana, Blažková Andrea, Tomášková Petra, Fuksová Lenka, Karasová Michaela, Liška Jakub, Gabrlík Michal, Bistrá Miroslava, Jaroš Filip, Jarošová Eva, Jarošová Eva, Toběrná Eliška, Forejtová Kristýna, Hýsková Marie, Štruncová Pavla

Všichni výše uvedení žadatelé o řádné i přidružené členství byli přijati.

Schváleno.

Ad 12) Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022 jsou ve stejné výši jako v roce 2021:

Řádný člen **

dospělý

do 18 let *

řádné členství 

670,-

395,-

řádné členství s časopisem Chovatel

1030,-

780,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO, SO)***

dospělý

do 18 let *

přidružené členství

350,-

200,-

Zahraniční člen

dospělý

do 18 let*

zahraniční člen

770,-

495,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCHM

***) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO nebo SO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Schváleno.

Ad 13) Korespondence - řešení stížností

SOCHM řešila celkem 4 stížnosti.

2 stížnosti na L. F. - nedodávání PP,  nekomunikace s majiteli morčat, po intervenci výboru SOCHM byly průkazy majitelce zaslány. Chovatelka byla upozorněna. Paní majitelka podekovala za součinnost.

Stížnost na D. D.  - nedodání PP novému majiteli T. V., výbor stížnost projednal. Vzhledem k tomu, že se stěžovatel na členské schůzi ozval, že vyjádření neobdržel, což se nezakládalo na pravdě, byla celá stížnost přenesena na členské schůzi bez identifikace chovatele ze strany výboru SOCHM.
Odpověď SOCHM  17. 10. 2021 - Dle informace, kterou máme k dispozici, ze dne 17. 10. 2021 jste PP obdržel prostřednictvím emailu (17.10.), čímž by celá záležitost měla být vyřešena. Pokud s tímto řešením nesouhlasíte, můžete se odvolat dle Kárného řádu do 15 dnů.
Odpověď T. V. Datum: 17. 10. 2021 22:03:19 -  informuji, že po kontrole mailu chs, jsem opravdu PP obdržel dnes v 11:00 hodin. Předpokládám, že se tak stalo na tlak ze strany některého člena výboru, za což děkuji. Odvolávám se ale proti závěru výboru, nýbrž  jsem dostatečně prokázal porušení chovatelského čádu a etického kodexu chovatelky.Tímto se výbor SOCHM nezabýval? Nebo nebude zabývat?Mám za dokázané, že chovatelka paní D. svým jednáním porušila a porušuje etický kodex chovatele SOCHM a také chovatelský řád.Žádám a žádal jsem proto výbor SOCHM také k vyšetření celé záležitosti, nikoli její části.V případě prokázání porušení chovatelského řádu a etického kodexu navrhuji výboru potrestání chovatelky vyjmutím ze seznamu členů SOCHM a zákazem chovu a omluvu za výrazy a vydírání které vůči mě paní D. ve zprávách  prokazatelně použila.Mám za to, že výbor řešil mou stížnost z části . Z části se jí nezabýval a proto a proti takovému rozhodnutí se tedy odvolávám a žádám o dořešení celé stížnosti.
Odpověď SOCHM - Dne po 18. říj 2021 18:55 Vážený pane V., žádáme Vás o doložení dokladů o nabytí zvířete Vaší osobou (kupní, či darovací smlouvu či jiný doklad). V nich by mělo být uvedeno, za jakých podmínek jste zvíře obdržel a co vše ke zvířeti náleží. Pokud tyto informace nejsou součástí dokladů o nabytí zvířete, doložte konkrétní podklady, ze kterých jasně vyplývají podmínky získání zvířete nebo z nich vyplývá, že žádné podmínky nebyly stanoveny.
Pokud podmínky nabytí zvířete byly určeny, doložte doklady prokazující, že z Vaší strany byly ujednané podmínky naplněny, nemáte vůči chovatelské stanici a chovateli žádné nesplněné závazky, a došlo tedy k nabytí zvířete Vaší osobou.
Po zaslání těchto náležitostí bude složena kárná komise, které bude Vaše stížnost postoupena a která se bude touto stížností zabývat dále s veškerou náležitostí.
Závěrem Vás chceme upozornit, že Vám rozhodně nepřísluší SOCHM či ÚOK CHHL určovat, jakým způsobem má kohokoliv potrestat, popřípadě nabádat k vyloučení chovatele ze SOCHM. Posoudit, zda došlo skutečně k porušení chovatelského řádu nebo etického kodexu chovatelem, je v kompetencích kárné komise nikoliv stěžovatele.
Požadované podklady zašlete do 15 dnů od obdržení této výzvy, nebo na Vaši stížnost nebude dále brán zřetel.
Odpověď  T.V. Dobry den Vážené dámy.Obe dobře víte, že takový doklad neexistuje. I přes žádost o vystaveni nabyvacich dokladů ke vsem zvířatům paní D., jsem žádný takový neobdržel. Ani vy ve vašich chs nevystavujete na kazde zvíře kupní smlouvu či jiný nabývací doklad.Tudíž díky vašim podmínkám a dobře připravené situaci se nic řešit nebude. Musim dále sdelit, že jste mě svým jednáním sklamali. Meli by jste obe dvě měřit všem stejně. Jak je videt přátelství a chovatelské vazby jsou pro vás dvě více než pravda a než řešit ne uplne fér jednání Vaší kamarádky a to i pres to ze o nem obe dobre víte, to by jste radeji řešili moje. Uzijte si všichni tři for pets.
Vzhledem k tomu, že T. V. žádný z nabývacích dokladů nedoložil, byla celá záležitost uzavřena. 

Stížnost na T. V.  - chování k mladé chovatelce K. F.. T. V. byl požádán o vyjádření ke stížnosti. K situacím uvádí, že se nezakládají na pravdě, a že stížnost na nevhodné chování byla zaslána v době, kdy s otcem nezletilé vede spor u soudu na ochranu osobnosti.  Nicméně se domníváme, že pokud je skutečně chování k neplnoletému dítěti v hrubém rozporu s dobrými mravy,měli by se zákonní zástupci  rovnou obrátit i na příslušné orgány zabývající se přestupky proti občanskému soužití. 
Stížnost na T. V. - Očernění chs D. D.  - v řešení
Vzato na vědomí.

 

Ad 14) Zpráva z ÚOK CHHL

Předneseny informace z rodent.cz

Vzato na vědomí 

Ad 15) Poděkování

Výbor organizace děkuje všem aktivním členům za pomoc, účast na akcích a reprezentaci organizace na výstavách pořádaných jinými subjekty u nás i v zahraničí. 

Vzato na vědomí 

Ad 16) Usnesení

Členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat

BERE NA VĚDOMÍ

 • přednesené zprávy a informace

SCHVALUJE

 • navržený program
 • přednesené zprávy a informace
 • nové členy 
 • zvolené zástupce na ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce - Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • zpráva o činnosti v roce 2021
 • rozpočet na rok 2022
 • plánované výstavy v roce 2022
 • hospodaření za rok 2020

Ad 17) Diskuse

 • zda má přidružený člen hlasovací právo - předsedkyně SOCHM ujistila přítomné členy, že dle Stanov ČSCH má hlasovací právo má i přijatý  přidružený člen organizace

Ad 18) Ukončení

Andrea Kroftová na závěr poděkovala přítomným za účast  a popřála příjemné prožití nadcházejích vánočních svátků a v 20:55 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová

Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 8.1. 2021

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 8. 1. 2021 19:00, online Microsoft 365 (Teams)

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení 
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení přijetí nových členů
 6. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 7. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 8. Zprávy z roku 2020 - logo, propagační předměty, výstavy
 9. Rozpočet na rok 2021
 10. Plánované akce v roce 2021
 11. Hospodaření za rok  2020, daňové přiznání za rok 2019
 12. Zpráva z ÚOK CHHL
 13. Etický kodex člena SOCHM
 14. Usnesení
 15. Diskuze
 16. Ukončení

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Andrea Kroftová přivítala všechny přítomné členy.
V rámci snížení objemu přenesených dat  a zřetelnější přenos zvuku bych doporučila vypnutí kamer a požádala o vypnutí mikrofonu. Ke slovu se členové hlásí prostřednictvím kliknutí na digitální ruku. Takto také probíhá hlasování k jednotlivým bodům.
Zapisovatelem zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský.
Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

Hlasování k jednotlivým bodům probíhá prostřednictvím digitální ruky.
Výbor SO navrhuje komisi v tomto složení:
Mandátová návrhy: Jiří Dobiášovský, František Ondříček, Tomáš Vacek
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková
Jiní návrhy nebyly.
Mandátová komise zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – František Ondříček, Veronika Moravcová
Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková
Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
Přítomno 31 členů z celkových 75 členů, kteří mají uhrazeny poplatky na rok 2021 k 8.01.2021. Dalších 9 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 75 možných je přítomno 31 voličů se 40 hlasy. Většina je 38 hlasů.
Schváleno (40-0-0)
Mandátová komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná. 

Ad 4) Schválení programu

Schválen navržený program. Zápis bude zveřejněn na webu.
Schváleno (40-0-0)

Ad 5) Schválení přijetí nových členů

Noví členové: Lukešová Miluše, Tobolková Kateřina, Zelinková Petra, Dimitrov Petr, Petráš Milan, Hájková Šárka, Krejčová Klára
Výbor SOCH schválil přidružené členství, poté co bude uhrazeno v základní členství v ČSCH: Peltan Jakub, Zedníčková Helena, Krobot Josef, Vrbová Vendula, Vítková Denisa, Kytner Jiří, Tejml Petr
Všichni žadatelé o členství byli přijati.
Schváleno (40-0-0)

Ad 6) Volba zástupců na ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí

Výbor navrhuje: Kroftová, Ondříčková
Zvoleni Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (40-0-0)

 Ad 7) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
Navrženi na jednání ÚOK CHHL za SOCHM: Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (40-0-0)

Ad 8) Zprávy z roku 2020 - logo, propagační předměty, výstavy
Zpracováno nové logo organizace – poděkování Ing. Markétě Čacké za zpracování loga i návrhů na propagační materiály organizace.
Zpracovány nové propagační předměty organizace – hrnečky, placky, pexesa, podložky pod myš a placky.
Místo neuskutečněné 21. Speciální výstavy morčat, která byla přesunuta na rok 2021  se v srpnu uskutečnila Virtuální výstava morčat, které měla velkou zahraniční účast.
V termínu 3 – 6. 9. 2021 proběhly v rámci veletrhu For Pets (přesunuto z dubna 2020) - 37th – 40th Cavy Show for Pets. Byly podpořeni mladí vystavovatelé, jejichž kategorie byly extra hodnoceny.

Dle informace z ČSCH, z.s. jsou stávajícím členům kartičky v případě ztráty a změny údajů zpoplatněny částkou 50,- Kč.

Ad 9) Rozpočet na rok 2021

Rozpočet byl schválen ve stejné výši jako v roce 2020.
Schváleno (40-0-0)

Ad 10) Plánované akce v roce 2021

Vše je závislé na uvolnění koronavirových opatření.
41st – 44th Cavy Show For Pets 2021 (25. – 28. 3. 2021)
21. speciální výstava morčat (6. - 8. 8. 2021)
10th Double Cavy Show Lysá nad Labem 2021 (13. – 14. 11. 2021)

Ad 11) Hospodaření za rok  2020, daňové přiznání za rok 2019

Daňové přiznání za rok 2019 podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2019 přebytkem 21 043,99 Kč.
Vzhledem k tomu, že není z důvodu koronaviru možnost fyzicky provést kontrolu účetnictví, bude kontrola provedena Jiřím Dobiášovským při nejbližší možné příležitosti po uvolnění opatření. Účetnictví bude zkontrolováno před předáním ke zpracování daňové poradkyni. Zpracování proběhne nejpozději k 30.6.2021. 
Schváleno (40-0-0)

Ad 12) Zpráva z ÚOK CHHL

Předneseny informace z rodent.cz
Upozorněno na nový registrační řád.
Aktivní posuzovatelé byli předsedou sboru posuzovatelů morčat upozorněni na splatnost příspěvku do fondu posuzovatelů na rok 2021.
Zahájeno uznávací řízení pro minipli.

Ad 13) Etický kodex člena SOCHM

Probrán a schválen Etický kodex člena SOCHM viz. příloha.
Schváleno (40-0-0)

Ad 14) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat


BERE NA VĚDOMÍ

 • přednesené zprávy a informace

SCHVALUJE

 • navržený program
 • přednesené zprávy a informace
 • nové členy
 • zvolené zástupce na ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce - Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • zpráva o činnosti v roce 2020
 • rozpočet na rok 2021
 • plánované výstavy v roce 2021
 • hospodaření za rok 2019
 • Etický kodex člena SOCHM

POVĚŘUJE

 • kontrolní činností Jiřího Dobiášovského

Ad 15) Diskuse

 • registrace v době nouzového stavu – individuální registrace (E. Levá, A. Kroftová)

Ad 16) Ukončení

Andrea Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:00 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

NWCC Trophy Pet Show 2021

online 14. 3. 2021

Pokyny v češtine

 NWCC Trophy Pet Show 2021

NWCC Trophy Pet Show 2021 rules 

Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 12. 01. 2020

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 12. 1. 2020 10:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení 
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení přijetí nových členů
 6. Oznámení o rezignaci kontrolní komise SOCHM k 31.12.2019
 7. Možnosti provádění kontrolní činnosti
 8. Případné volby 
 9. Výsledky voleb
 10. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Zprávy z výstav z roku 2019
 13. Plánované výstavy v roce 2020
 14. Zpráva o činnosti SOCHM, daňové přiznání za rok 2018 
 15. Zpráva KK ÚOK
 16. Zpráva z ÚOK CHMH
 17. Zpráva sboru posuzovatelů, adepti na posuzovatele
 18. Usnesení
 19. Diskuze
 20. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Andrea Kroftová přivítala všechny přítomné členy.

Zapisovatelem zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

Mandátová a volební komise návrhy: Jiří Dobiášovský, František Ondříček, Veronika Moravcová
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – František Ondříček, Veronika Moravcová
Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Eva Bednárová, Miroslava Ondříčková

Hlasování: vizuálně všichni pro.

 

Ad 3) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
Přítomno 7 členů z celkových 49, kteří mají zaplacenu známku na rok 2020 k 11.01.2020. Dalších 18 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 49 možných je přítomno 7 voličů s 25 hlasy. Většina je 13 hlasů. Zvolen bude ten, kdo obdrží 13 a více hlasů.
Schváleno (25-0-0)
Mandátová a volební komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná.

 

Ad 4) Schválení programu

Schválena úprava navrženého programu. Nebude se pořizovat zvukový záznam. Zápis bude zveřejněn na webu.

Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 5) Schválení přijetí nových členů

Všichni žadatelé o členství byli přijati.

Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 6) Oznámení o rezignaci kontrolní komise SOCHM k 31.12.2019

Celá kontrolní komise doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 odeslaným dne 22.11. 2019 a doručeným 25.11.2019 rezignovala na svoji funkci k 31.12.2019. 

2.12.2019 výbor SOCHM informoval členskou základnu prostřednictvím webového zpravodaje o situaci s tím, že na výroční členské schůzi budou řešeny možnosti provádění kontrolní činnosti. popř. následné volby do kontrolní komise. Členové byli seznámeni s tím, že v případě, že mají zájem se stát členem kontrolní komise organizace, mají vyplnit kandidátku a odeslat nejpozději do 31.12.2019 elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..Přijetí kandidátek bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis / souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

 

Ad 7) Možnosti provádění kontrolní činnosti

Nikdo z členů nepodal kandidátku na pozici člena KK SOCHM.

Členská schůze rozhodla, že kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi.  Na výroční členské schůzi předloží výbor přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období. Kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský.

Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 8) Případné volby
Volební komise konstatuje, že na pozici člena KK SOCHM nepodal kandidátku žádný člen. Nebylo koho volit.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 9) Výsledky voleb
Nikdo nebyl zvolen do KK SOCHM.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 10) Volba zástupců na ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
Zvoleni Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 11) Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
Navrženi Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková.
Schváleno (25-0-0) 

 

Ad 12) Zpráva o činnosti v roce 2019, kontrola usnesení
Andrea Kroftová podala informaci o činnosti SOCHM v roce 2019.

Ke kontrole bylo předloženo kompletní účetnictví za rok 2019, které bude předáno ke zpracování daňové poradkyni. Zpracování proběhne k 30.6.2020

Kontrola usnesení z 6.1.2019

 • výboru SOCHM zveřejnit každý rok udělená pověření a kompetence jimiž je SOCHM pověřena od ÚOK CHHL – zveřejněno v usneseních ÚOK na www.rodent.cz
 • výboru SOCHM průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – ve spolupráci s výstavním výborem výstavy – splněno, výstava měla v zahraničí velký ohlas
 • výboru SOCHM projednat možné důsledky přesunu klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem – přesun nerealizován

 

Ad 13) Plánované výstavy v roce 2020

 • 37th – 40th Cavy Show For Pets 2020 (16. – 19. 4.2020)
 • 21. speciální výstava morčat (7. - 9. 8. 2020)
 • 10th Double Cavy Show Lysá nad Labem 2020 (13. – 14. 11. 2020)

Ad 14) Daňové přiznání za rok 2018 
Daňové přiznání za rok 2018 podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2018 přebytkem 3982,- Kč.
Daňové přiznání za rok 2019 bude zpracovávat opět daňová poradkyně.
Schváleno (25-0-0) 

 

 Ad 15) Zpráva kontrolní komise
Andrea Kroftová přednesla zprávu KK.
Výbor SOCHM obdržel zprávu 11.1.2020.

Byla přednesena zpráva kontrolní komise za rok 2019. 

 

Ad 16) Zpráva z ÚOK CHMH
Zveřejněna na www.rodent.cz.

 

Ad 17) Zpráva sboru posuzovatelů, adepti na posuzovatele
Aktivní posuzovatelé a adepti ČSCH byli předsedou sboru posuzovatelů morčat upozorněni na splatnost příspěvku do fondu posuzovatelů a platbu členského příspěvku na rok 2020.
Zahájeno uznávací řízení pro levandulovou barvu.

 

Ad 18) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat


BERE NA VĚDOMÍ

 • přednesené zprávy a informace
 • zprávu KK SOCHM

SCHVALUJE

 • úpravu navrženého programu
 • přednesené zprávy a informace
 • nové členy
 • zprávu KK SOCHM
 • kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi
 • na výroční členské schůzi předloží výbor SOCHM přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období, kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský
 • zvolené zástupce na ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce - Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • zpráva o činnosti v roce 2019
 • plánované výstavy v roce 2020
 • hospodaření za rok 2018

POVĚŘUJE

 • kontrolní činností Jiřího Dobiášovského

 PROVEDLA KONTROLU

 • účetnictví a účetních dokladů za rok 2019

Ad 19) Diskuze

 • povinnosti členů organizace – malá účast na výroční členské schůzi
 • problémy pořadatelů při pořádání výstav – neplatiči
 • soutěžě
 • živnostenské oprávnění

Ad 20) Závěr

 1. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 11:30 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

Vážení chovatelé, členové,

dne 25.11. 2019 jsme obdrželi doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 informaci o rezignaci celé kontrolní komise k 31.12.2019. Vzhledem k této situaci budou na členské schůzi svolané na 12.1.2020 řešeny  možnosti provádění kontrolní činnosti popř. následné volby do kontrolní komise. V případě, že máte zájem se stát členem kontrolní komise organizace, vyplňte prosím kandidátku nějpozději do 31.12.2019. 

Kandidátku na funkci v KK SOCHM je možné zasílat elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přijetí kandidátek bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis / souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kandidátka 2019

PETS 19 468x60

Vážení chovatelé, pokud si chete užít chovatelský svátek FOR PETS 2019 společně s námi, máme k dispozici omezený počet vstupenek zdarma.

http://for-pets.cz/vystavovatel/voucher?v=f0aba4b4064046a63e62f5f73e4d22ff&fbclid=IwAR13lGJFriYLEgTHndBwXA0aPFoGa5MusygvvPbjZFv3VG7KjyE6S4KCNe

Těšíme se na setkání se všemi v hale D2.

Dnes hlavní spolek rozeslal 3 informační sdělení členům pobočných spolků. Znění najdete v jednotlivých přílohách.

Informace_č.1-19.pdf

Informace_č.2-19.pdf

Informace_č._3-19_Volby_2019.pdf

dotaznik_volby_1_2019_interaktivni.pdf

dotaznik_volby_2_2019_interaktivni.pdf

Zápis z výroční členské schůze specializované organizace chovatelů morčat

konané dne 06. 01. 2019

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 06. 1. 2019 10:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni SOCHM: viz prezenční listina

Kandidáti: Jitka Kolarovská, Josef Krobot

Program konference:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátové a volební komise a návrhové komise
 4. Zpráva mandátové a volební komise
 5. Zpráva o činnosti
 6. Zpráva kontrolní komise specializované organizace chovatelů morčat
 7. Představení kandidátů pro volby do výboru a na funkce SOCHM
 8. Volby
 9. Volba kandidátů na delegáty VH
 10. Zvýšení účelového poplatku od roku 2020
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválena úprava navrženého programu a přítomnost hostů. Nebude se pořizovat zvukový záznam. Zápis bude zveřejněn na webu.

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem zvolen Jiří Dobiášovský a ověřovatelem Josef Krobot

Hlasování: vizuálně všichni pro

 

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové a volební, návrhové

Mandátová a volební komise návrhy: Jiří Dobiášovský, Eliška Poláčková, Štěpán Kolarovský
Návrhová komise návrhy: Andrea Kroftová, Josef Krobot, Adéla Zdráhalová
Mandátová a volební komise byla sloučena do jedné a zvolena ve složení: předseda Jiří Dobiášovský, členové – Eliška Poláčková, Štěpán Kolarovský

Návrhová komise zvolena ve složení: předsedkyně Andrea Kroftová, členové Josef Krobot, Adéla Zdráhalová

Hlasování: vizuálně všichni pro.

 

Ad 4) Zpráva mandátové a volební komise
Přítomno 11 členů z celkových 51 kteří mají zaplacenu známku na rok 2019 k 06.01.2019. Dalších 15 členů je zastoupeno plnými mocemi. Mandátová komise tyto plné moci zkontrolovala a všechny jsou platné. Z 51 možných je přítomno 11 voličů s 26 hlasy. Většina je 14 hlasů. Zvolen bude ten, kdo obdrží 14 a více hlasů.
Schváleno (26-0-0)
Mandátová a volební komise konstatuje, že výroční členská schůze SOCHM je usnášeníschopná.

 

Ad 5) Zpráva o činnosti SOCHM 
Andrea Kroftová podala informaci o činnosti SOCHM v roce 2018
Daňové přiznání podáno v termínu prostřednictvím daňové poradkyně.
Hospodaření SOCHM skončilo v roce 2017 přebytkem 27 428,48 Kč.

Daňové přiznání za rok 2018 bude zpracovávat opět daňová poradkyně.

Plánované yýstavy v roce 2019:

 • 33rd – 36th Cavy Show For Pets 2019 (4. – 7. 4 2019)
 • 20. Speciální výstava morčat (9. – 11. 8. 2019) + 5. COA (10. – 11. 8. 2019)
 • Breed Specific European Show (BSES, pro EE standard) při výstavě Chovatel v Lysé nad Labem (15. – 17. 11. 2019) + 8th Cavy Show Lysá nad Labem 2019 - pouze pro standard B a C (16. 11. 2019)
  Schváleno (26-0-0)

 

Ad 6) Zpráva kontrolní komise
Denisa Vítková přednesla zprávu KK (zveřejněna na WEBu klubmorcat.cz).
Výbor SO neobdržel zprávu před schůzí, takže se k ní vyjádřil bez projednání s KK v diskuzi.

Vše je řádně vyřešeno a zdokumentováno.

Nejsou evidovány nevyřešené věci.

Účetnictví vedeno v souladu s předpisy.

Ad 7) Představení kandidátů
Jitka Kolarovská – kandiduje na členku výboru a jednatelku SOCHM
Josef Krobot – kandiduje na člena KK SOCHM

Ad 8) Volby

Proběhly volby dle schváleného volebního řádu ČSCH
Volební komise konstatuje:
Byla zvolena členka výboru SOCHM a jednatelka SOCHM, paní Jitka Kolarovská (22-3-1).
Byl zvolen člen kontrolní komise SOCHM, pan Josef Krobot (26-0-0).

 

Ad 9) Volba kandidátů na delegáty VH
Zvoleni Dobiášovský, Kroftová, Ondříčková, Kolarovská, Kolarovský (26-0-0)

 

Ad 10) Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 na činnost SOCHM

Schváleno zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 takto:
řádný dospělý člen – členská známka ČSCH + 350,- Kč

řádný dospělý člen s časopisem– členská známka ČSCH s časopisem + 350,- Kč
řádný mladý člen – členská známka ČSCH + 200,- Kč

řádný mladý člen – členská známka ČSCH s časopisem + 200,- Kč
přidružený dospělý člen – 350,- Kč

přidružený mladý chovatel – 200,- Kč
Hlasování: (26-0-0)

Ad 11) Usnesení : výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat
SCHVALUJE

 • přednesené zprávy a informace
 • zprávu KK SOCHM
 • výsledky voleb do orgánů SOCHM
 • Jiřího Dobiášovského, Andreu Kroftovou, Miroslavu Ondříčkovou, Jitku Kolarovskou a Štěpána Kolarovského, jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH
 • Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020

 

POVĚŘUJE

 • Jitku Kolarovskou a Andreu Kroftovou jednáním s Ondřejem Výškem o možné úpravě WEBu

 

UKLÁDÁ

 • výboru SOCHM zveřejnit každý rok udělená pověření a kompetence jimiž je SOCHM pověřena od ÚOK CHHL
 • výboru SOCHM průběžně pracovat na přípravě Evropské výstavy morčat (BSES 2019) – ve spolupráci s výstavním výborem výstavy
 • výboru SOCHM projednat možné důsledky přesunu klecí z Rychnova n. Kn. do Lysé nad Labem
  Členové schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (26-0-0)

 

Ad 12) Diskuze

 • diskutovány problémy pořadatelů při pořádání výstav
 • výroba a prodej propagačních předmětů
 • sponzorování Olympiády mladých chovatelů tričky
 • předneseny další příspěvky v diskuzi

Ad 13) Závěr

 1. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 14:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: Josef Krobot